REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 06:29
publikacja
2021-09-30 06:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GRUPA_ELEKTROTIM_skonsolidowany_raport_za_I._polrocze_2021-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ELEKTROTIM_raport_jednostkowy_za_I._polrocze_2021-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Elektrotim_S.A._2021_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Elektrotim_S.A._2021_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ELEKTROTIM_2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_skonsolidowane_I_polrocze_2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_jednostkowe_I_polrocze_2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skondolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 938 102 575 28 575 23 096
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 493 9 203 768 2 072
III. Zysk (strata) brutto 2 956 8 821 650 1 986
IV. Zysk (strata) netto 1 603 6 883 353 1 550
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 803 33 927 -3 255 7 639
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 310 6 508 68 1 465
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 151 -19 483 -253 -4 387
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -15 644 20 952 -3 440 4 718
IX. Aktywa, razem 156 655 182 535 34 652 39 554
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 234 111 282 18 633 24 114
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 174 7 694 1 366 1 667
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 593 86 441 14 067 18 731
XIII. Kapitał własny 72 421 71 253 16 020 15 440
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 208 2 163
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,69 0,04 0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,69 0,04 0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,25 7,14 1,60 1,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,25 7,14 1,60 1,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 575 70 144 22 778 15 794
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 728 8 458 1 260 1 904
XXIII. Zysk (strata) brutto 8 041 8 179 1 768 1 842
XXIV. Zysk (strata) netto 6 956 6 738 1 530 1 517
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 798 26 024 -3 254 5 860
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 029 6 480 666 1 459
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 567 -17 593 -345 -3 961
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 336 14 911 -2 933 3 357
XXIX. Aktywa, razem 126 770 143 982 28 041 31 200
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 916 85 084 13 475 18 437
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 766 5 249 1 054 1 137
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 574 66 268 9 860 14 360
XXXIII. Kapitał własny 65 854 58 898 14 567 12 763
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 208 2 163
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,70 0,67 0,15 0,15
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,70 0,67 0,15 0,15
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,60 5,90 1,46 1,28
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,60 5,90 1,46 1,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:30.06.2021r.
- kurs średnioroczny: 4,5472 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,5208 zł30.06.2020r. - kurs średnioroczny:
4,4413 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,4660 zł31.12.2020r.
- kurs średnioroczny: 4,4742 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,6148 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GRUPA ELEKTROTIM skonsolidowany raport za I. półrocze 2021-sig-sig-sig-sig.pdfGRUPA ELEKTROTIM skonsolidowany raport za I. półrocze 2021-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I półrocze 2021
ELEKTROTIM raport jednostkowy za I. półrocze 2021-sig-sig-sig-sig.pdfELEKTROTIM raport jednostkowy za I. półrocze 2021-sig-sig-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za I. półrocze 2021
2410 Elektrotim S.A. 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf2410 Elektrotim S.A. 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Sprawozdanie z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I. półrocze 2021
2410 Elektrotim S.A. 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf2410 Elektrotim S.A. 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Sprawozdanie z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za I. półrocze 2021
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM 2021-sig-sig-sig.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM 2021-sig-sig-sig.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I. półrocze 2021
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I. półrocze 2021
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe I półrocze 2021-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego za I. półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-09-30 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki