REKLAMA

ELEKTRIM: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

2021-03-03 13:32
publikacja
2021-03-03 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
REGULAMIN_UDZIALU_W_WZ_KOMUNIKACJA_ELEKTRONICZNA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTRIM
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1, 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2021 roku na godz. 10.00 przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Elektrim S.A. przekazuje informacje dotyczące procedur regulujących uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywanie prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: [email protected]

Akcjonariusze występujący z żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej, Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest zobowiązany przesłać do Spółki oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej nie później niż na 4 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zastrzega, że pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej będą przyjmowane od takich akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którzy przed wysłaniem oświadczenia, potwierdzą swoją tożsamość kopią dokumentu potwierdzającego tę tożsamość, a ponadto poinformują Spółkę o numerze urządzenia nadawczego lub adresie poczty elektronicznej, z którego zostanie wysłane pełnomocnictwo. Niezależnie od powyższego Spółka przyjmie pełnomocnictwo udzielone elektronicznie jedynie wówczas, gdy w treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika zostanie określona w sposób umożliwiający jej identyfikację w oparciu o dane zawarte w dokumencie wydanym przez organy administracji publicznej i służącym do identyfikacji jego posiadacza.

Akcjonariusze i pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu opisanego powyżej, a pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Wszyscy przedstawiciele osób prawnych, niezależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


4. Elektrim S.A. dopuszcza możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406 5 § 1 Ksh). Zasady i warunki uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także sposób wypowiadania się i wykonywania prawa głosu normuje Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) załączony do niniejszego ogłoszenia. Najdalej na pięć dni przed terminem WZ tj. do dnia 25 marca 2021 roku do godz. 15:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres [email protected] stosowne oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie. Skorzystanie z tej formy udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 28 marca 2021 roku.

W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy);
b. komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZ, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Elektrim S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.

5. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez dedykowaną do tego celu platformę.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 marca 2021 roku.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom zabranie ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem http://www.elektrim.pl/ w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „WZA – Najbliższe WZ” .

Załączniki
Plik Opis
REGULAMIN_UDZIAŁU_W_WZ_KOMUNIKACJA_ELEKTRONICZNA.pdfREGULAMIN_UDZIAŁU_W_WZ_KOMUNIKACJA_ELEKTRONICZNA.pdf Regulamin udziału w WZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-03 Tomasz Gillner-Gorywoda Bożena Grybalow Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki