REKLAMA

ECHO: wyniki finansowe

2023-09-21 00:08
publikacja
2023-09-21 00:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_finansowy_Grupy_Echo_Investment_za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_report_of_Echo_Investment_Group_for_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Echo_Investment_-_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Echo_Investment_-_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 456 986 598 140 99 065 128 835
II. Zysk operacyjny 32 056 159 320 6 949 34 316
III. Zysk (strata) brutto 37 283 103 992 8 082 22 399
IV. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 113 61 878 1 976 13 328
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (152 111) (52 420) (32 974) (11 291)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 065 468 100 1 315 100 825
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (133 096) 56 385 (28 852) 12 145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (279 142) 472 065 (60 512) 101 679
IX. Aktywa razem 5 728 875 6 708 798 1 287 301 1 433 320
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 649 484 1 650 767 370 646 352 683
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 045 057 2 113 266 459 532 451 495
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 873 009 2 748 795 420 873 587 274
XIII. Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,15 0,00 0,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,00 4,00 0,90 0,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport finansowy Grupy Echo Investment za I polrocze 2023.pdfRaport finansowy Grupy Echo Investment za I polrocze 2023.pdf
Financial report of Echo Investment Group for H1 2023.pdfFinancial report of Echo Investment Group for H1 2023.pdf
Echo Investment - Raport z przeglądu jednostkowego SF_30.06.2023.pdfEcho Investment - Raport z przeglądu jednostkowego SF_30.06.2023.pdf
Echo Investment - Raport z przeglądu skonsolidowanego SF_30.06.2023.pdfEcho Investment - Raport z przeglądu skonsolidowanego SF_30.06.2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2023-09-21 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki