REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2021-11-29 07:59
publikacja
2021-11-29 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr3_2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 403 86 399 28 168 19 450
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 198 829 5 747 187
III. Zysk (strata) netto 21 405 1 626 4 696 366
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 405 1 626 4 696 366
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 427 -5 736 -752 -1 291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 -108 0 -24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 040 7 575 1 544 1 705
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 611 1 731 792 390
IX. Aktywa, razem 127 339 89 183 27 486 19 325
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 645 26 060 9 637 5 647
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 688 9 408 1 659 2 039
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 36 957 16 652 7 977 3 608
XIII. Kapitał własny 82 730 63 160 17 857 13 686
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 603 6 629
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 3,50 0,27 0,77 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 13,52 10,32 2,92 2,24


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2020 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2020 r. - 30.09.2020 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


* Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2021 r. –
4,6329 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2020 r. – 4,6148 zł/EURO.


* Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za trzeci kwartał 2021 r. i danych porównawczych
trzeciego kwartału 2020 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,5585 zł/EURO i
4,4420 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr3 2021 r..pdfRaport kwartalny QSr3 2021 r..pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki