0,5500 zł
0,00% 0,0000 zł
Drewex SA (DRE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 0 400 0 96
II. Koszy wsłasny sprzedaży 0 393 0 94
III. Zyska (strata) na działalności operacyjnej -5 2 -1 0
IV. Zysk (strata) brutto -5 -18 -1 -4
V. Zysk (strata) netto -5 -18 -1 -4
VI. Liczba akcji w sztukach 1 852 500 1 702 500 1 852 500 1 702 500
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0 0 0 0
VIII. Aktywa trwałe 0 0 0 0
IX. Aktywa obrotowe 496 11 115 2
X. Kapitały własne -12 664 -12 570 -2 944 -2 987
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 160 13 062 3 060 3 104
XII. Wartość ksiegowa aktywów na akcję (zł/euro) 0 0 0 0
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 -18 0 0
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XVI. Przepływy pieniężne ogółem 0,00 -18,00 0,00 0,00Koniec okresu:


31.03.2019

kurs EUR/PLN

31.03.2018

31.12.2018

31.03.2019


-dla danych bilansowych

4,2085

4,3

4,3013


- dla danych rachunku zysków i strat

4,1784

4,2944

4,2978Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych użytko kursu będącego średnią arytmetyczną
kursów NBP obowiązujaych na dzień poszczególnych mieśiecy danego
okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-03 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 0 0 0 0
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 492 496 496 496
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 0 0 0 0
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 492 496 496 496
3. Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0 0 0
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 492 496 496 496
PASYWA
Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy 11 671 11 671 11 671 11 671
2. Kapitał zapasowy 3 852 3 852 3 852 3 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -352 -352 -352 -352
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 351 351 351 351
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -28 181 -28 073 -28 073 -28 073
6. Zysk (strata) netto -5 -108 -108 -18
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 160 13 155 13 155 13 062
1. Rezerwy na zobowiązania 1 215 1 215 1 215 1 158
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 1 215 1 215 1 215 1 158
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 215 1 215 1 215 1 158
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 11 945 11 940 11 940 11 904
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 11 510 11 505 11 505 11 468
3.4. Fundusze specjalne 435 435 435 436
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 492 496 496 496
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 1 852 500 1 852 500 1 852 500 1 702 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 400 400
- od jednostek powiązanych 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 400 400
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 435 393
- jednostkom powiązanym 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 435 393
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 -35 6
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 5 0 5
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -5 -35 2
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 48 0
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 0 48 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 43 0
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 43 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 -30 2
X. Przychody finansowe 0 1 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
5. Inne 0 1 1
XI. Koszty finansowe 0 79 20
1. Odsetki w tym: 0 79 20
- dla jednostek powiązanych 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
4. Inne 0 0 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -5 -108 -18
XIV. Podatek dochodowy 0 0 0
a) część bieżąca 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -5 -108 -18
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -12 659 -12 552 -12 552
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -12 659 -12 552 -12 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 671 10 726 10 726
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 945 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 945 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 945 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 671 11 671 11 671
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 852 3 852 3 852
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 852 3 852 3 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -352 -352 -352
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -352 -352 -352
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 351 351 351
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 351 351 351
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -28 073 -25 930 -25 930
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -28 073 -27 292 -27 292
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -28 073 -27 292 -27 292
a) zwiększenia (z tytułu) -108 -781 -781
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -108 -781 -781
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -28 181 -28 073 -28 073
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -28 181 -28 073 -28 073
6. Wynik netto -5 -108 -18
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto -5 -108 -18
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -12 664 -12 659 -12 569
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -12 664 -12 659 -12 569
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 kwartał / okres od do 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -5 -108 -18
II. Korekty razem 5 59 0
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 0 0 0
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 0 76 20
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 0 -437 -433
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 420 413
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0 0
11. Inne korekty 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 0 -49 -18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 49 18
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 49 18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 49 18
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0 0 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 0 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 0 0
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.