REKLAMA
PILNE

DINO POLSKA S.A.: Informacja o emisji obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

2022-07-18 12:15
publikacja
2022-07-18 12:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-18
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o emisji obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
„DINO POLSKA” S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 – „Rozważana emisja obligacji „DINO POLSKA” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji”, informuje, iż w dniu 18 lipca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach programu emisji obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2017 oraz 10/2021, 170.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2022 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 170.000.000 PLN („Obligacje”).

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej DINO POLSKA. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,2 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 28 lipca 2022 r. i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 lipca 2026 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 10/2022 – Information about a bond issue within the framework
of the established bond issuance program


Body
of the report:


„DINO
POLSKA” S.A. (“Company”), in reference to the current report no. 9/2022
– “„DINO POLSKA” S.A. bond issue under consideration within the
framework of the established bond issuance program”, hereby reports that
on 18 July 2022, the Company’s Management Board adopted a resolution on
the issue, under the Company’s Bond Issue Program of 21 September 2017
(as amended), which the Company reported in current reports no. 19/2017
and no. 10/2021, of 170,000 secured bearer Bonds, series 1/2022, with
the par value of PLN 1,000 each and the total par value of PLN
170,000,000 (“Bonds”).


The
Bonds will be secured by sureties of selected DINO POLSKA Group
companies. The issue price of the Bonds will be equal to their par
value. The Bonds will be offered for purchase pursuant to art. 33 item 1
of the Bond Act of 15 January 2015 in a manner that will not require the
Company to prepare a prospectus or information memorandum. The Bonds
will bear interest at the variable interest rate – WIBOR 3M plus a fixed
margin of 1.2 percentage points per annum.


The
Bonds will be issued on 28 July 2022. The Bonds will be recorded in the
records kept by the issue agent and registered in the depository run by
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. The redemption date was set
for 28 July 2026.


Legal
basis: Article
17 (1) of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC –
confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-18 Michał Krauze Członek Zarządu
2022-07-18 Izabela Biadała Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki