REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 06:04
publikacja
2021-04-30 06:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_Delko_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Delko_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Delko_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_inf._niefinansowej_GK_Delko_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_S.A._ws._sprawozdan_skonsolidowanych_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Delko_S.A._o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_S.A._ws._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_DELKO_Sprawozdanie_z_badania_SSF_MSSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Delko_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Dane skonsolidowane 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 818 333 751 290 182 900 174 645
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 24 517 19 467 5 480 4 525
IV. EBITDA 35 529 30 267 7 941 7 036
V. Zysk_strata_brutto 24 278 17 061 5 426 3 966
VI. Zysk_strata_netto 19 657 13 338 4 393 3 101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 784 26 580 7 551 6 179
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 145 -9 398 -1 150 -2 185
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 904 -14 685 -6 237 -3 414
X. Przepływy pieniężne netto, razem 735 2 497 164 580
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 3,29 2,23 0,74 0,52
XII. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r.
XIII. Aktywa razem 243 637 229 217 52 795 53 826
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 136 948 138 575 29 676 32 541
XV. Zobowiązania długoterminowe 28 714 28 190 6 222 6 620
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 108 234 110 385 23 454 25 921
XVII. Kapitał własny 106 689 90 642 23 119 21 285
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 296 1 404
XIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 17,84 15,16 3,87 3,56


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca:


2020 r. - 1 EUR = 4,4742 PLN


2019 r. - 1 EUR = 4,3018 PLN;


poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień:


31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN


31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy Delko SA.pdfList do Akcjonariuszy Delko SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Delko 2020.pdf Roczne sprawozdanie finansowe GK Delko za 2020r.
Sprawozdanie z działalności GK Delko 2020.pdfSprawozdanie z działalności GK Delko 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Delko za 2020r,
Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2020.pdfOświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko 2020.pdf Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2020r.
Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań skonsolidowanych 2020.pdfOświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań skonsolidowanych 2020.pdf Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2020r.
Informacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdfInformacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdf Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu
GK_DELKO Sprawozdanie z badania_SSF_MSSF_2020.pdfGK_DELKO Sprawozdanie z badania_SSF_MSSF_2020.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Delko za 2020r.
Ocena Rady Nadzorczej Delko SA.pdfOcena Rady Nadzorczej Delko SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej Delko S.A. za 2020r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2021-04-30 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Alina Stempniak Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki