REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 07:24
publikacja
2020-09-30 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Delko+SAPSr_I_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Delko_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_I_Polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_DELKO_Raport_PSSF_MSSF_1H_2020_B-think_29_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DELKO_Raport_PSF_MSSF_1H_2020_B-think_29_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Dane skonsolidowane półrocze/ 2020 półrocze/ 2019 półrocze/ 2020 półrocze/ 2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 420 562 365 178 94 693 85 163
III. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 13 093 10 337 2 948 2 411
IV. EBITDA 18 513 14 730 4 168 3 435
V. Zysk_strata_brutto 12 815 9 049 2 885 2 110
VI. Zysk_strata_netto 10 373 7 141 2 336 1 665
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 211 11 421 2 749 2 663
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 908 -8 065 -655 -1 881
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 441 1 884 -2 126 439
X. Przepływy pieniężne netto, razem -138 5 240 -31 1 222
XI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,73 1,19 0,39 0,28
XII. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r.
XIII. Aktywa razem 248 622 229 217 55 670 53 826
XIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 150 376 138 575 33 671 32 541
XV. Zobowiązania długoterminowe 26 442 28 190 5 921 6 620
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 123 934 110 385 27 751 25 921
XVII. Kapitał własny 98 246 90 642 21 999 21 285
XVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 339 1 404
XIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 16,43 15,16 3,68 3,56
XXI. Dane jednostkowe półrocze/ 2020 półrocze/ 2019 półrocze/ 2020 półrocze/ 2019
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 219 842 199 613 49 499 46 552
XXIII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 2 957 3 228 666 753
XXIV. EBITDA 3 032 3 302 683 770
XXV. Zysk_strata_brutto 9 703 9 554 2 185 2 228
XXVI. Zysk_strata_netto 9 167 8 968 2 064 2 091
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 176 3 204 715 747
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 234 -7 271 -278 -1 696
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 952 4 079 -440 951
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -10,00 12,00 -2,00 3,00
XXXI. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,53 1,50 0,35 0,35
XXXII. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r. 30.06.2020 r. 31.12.2019 r.
XXXIII. Aktywa razem 140 011 114 398 31 350 26 863
XXXIV. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 58 561 39 425 13 113 9 258
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 4 975 5 650 1 114 1 327
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 53 586 33 775 11 999 7 931
XXXVII. Kapitał własny 81 450 74 973 18 238 17 605
XXXVIII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 339 1 404
XXXIX. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 13,62 12,54 3,05 2,94


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2020 r. - 1EUR
= 4,4413 PLN oraz I półrocza 2019 r. - 1 EUR = 4,2880 PLN;-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
30.06.2020 r.- 1 EUR = 4,4660 PLN i dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR =
4,2585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_Delko+SAPSr_I_2020.pdfGrupa_Delko+SAPSr_I_2020.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
Delko_Sprawozdanie_z działalnosci GK_I_Polrocze 2020.pdfDelko_Sprawozdanie_z działalnosci GK_I_Polrocze 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Delko w I półroczu 2020
GK DELKO_Raport_PSSF_MSSF_1H 2020_B-think_29 09 2020.pdfGK DELKO_Raport_PSSF_MSSF_1H 2020_B-think_29 09 2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
DELKO_Raport PSF_MSSF_1H 2020_B-think_29 09 2020.pdfDELKO_Raport PSF_MSSF_1H 2020_B-think_29 09 2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-09-30 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki