REKLAMA

Czy umowa-zlecenie się opłaca? Minimalne wynagrodzenie i zmiany w przepisach

2017-07-11 06:00, akt.2021-02-16 08:47
publikacja
2017-07-11 06:00
aktualizacja
2021-02-16 08:47

Umowa-zlecenie - obok umowy o pracę - jest najczęściej podpisywaną formą współpracy między pracodawcą a pracownikiem. Sprawdzamy, jakie najważniejsze jej aspekty powinien znać każdy pracownik zatrudniony na jej podstawie.

– Umowa-zlecenie jest powszechnie spotykaną formą zatrudnienia. Ma ona swoje wady i zalety, zwolenników i przeciwników. Warto również pamiętać, że nie zawsze możliwe jest zawarcie takiej formy umowy oraz przede wszystkim nie może ona stanowić zamiennika dla umowy o pracę. Każdorazowo dla wyboru formy zatrudnienia rozstrzygający będzie charakter czynności do wykonania – tłumaczy Artur Kornatowski, dyrektor wsparcia biznesu w agencji zatrudnienia Sanpro Interim BPO wchodzącej w skład grupy kapitałowej Impel.

Co musi zawierać umowa-zlecenie

Najważniejsze jest wskazanie w umowie-zleceniu stron umowy. W przypadku gdy podpisują ją osoby fizyczne, należy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty) oraz numery PESEL. W sytuacji prowadzenia działalność gospodarczej, obok nazwisk należy podać również nazwę działalności wraz z numerem NIP (osoby takie powinny przedstawić odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej). Natomiast jeśli umowa jest zawierana pomiędzy spółkami, należy wskazać nazwę spółki, adres siedziby, numer wpisu do KRS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentacji.

Kolejną istotną rzeczą, jaka powinna znaleźć się w umowie-zleceniu, jest opis zlecenia. Należy pamiętać, że im dokładniej zostanie opisany rodzaj czynności wykonywanej przez zleceniobiorcę, tym łatwiej będzie dochodzić roszczeń w razie ewentualnych sporów. Dodatkowo warto w umowie określić zakres współpracy między stronami oraz obowiązki zleceniobiorcy i zleceniodawcy, które regulują m.in. sytuację niedopełnienia umowy. Istotna jest również informacja o tym, jakie narzędzia czy materiały zostaną dostarczone do wykonania zlecenia będącego przedmiotem umowy.

Każda umowa musi wskazywać czas trwania zlecenia. W związku z tym powinna zawierać miejsce i datę jej zawarcia oraz termin zakończenia.

Dodatkowo strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zlecenie zawierające stawkę godzinową lub miesięczną z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej – wysokość oraz rodzaj, termin i formę płatności. Jeśli będzie ono przekazywane na konto bankowe, warto również wpisać w umowie jego numer. W celu obliczenia wynagrodzenia netto można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń netto-brutto.

Każda umowa w zależności od zakresu oraz jej przedmiotu może zawierać dodatkowe ustalenia, np. zakaz powierzania wykonywania dzieła przez osobę trzecią, zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego czy zapis informujący, że wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeśli strony akceptują warunki, wówczas składają podpisy na umowie, która powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dodatkowo warto podkreślić, że Kodeks cywilny nie nakłada na strony umowy-zlecenia żadnych wymogów co do formy umowy. Oznacza to, że można ją zawrzeć nawet ustnie. Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa najlepiej posiadać tego rodzaju umowę na piśmie. W razie sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu zlecenia ma się w ręku silny dowód potwierdzający zawarcie umowy oraz określający postanowienia stron.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowie-zleceniu?

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2017 r. przy umowie-zleceniu zastosowanie ma minimalna stawka godzinowa. Dotyczy ona zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i z przedsiębiorcami, o ile sami nie zatrudniają pracowników, ani też nie współpracują ze zleceniobiorcami. Przepisy nie odnoszą się jednak do wszystkich umów – nie obejmują np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki ustawowe.  

Nowelizacja zakłada, że wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej tj. 18,30 zł brutto. Natomiast jeśli zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich. Co istotne, przyjmujący zlecenie nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia w kwocie wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej mają być dokonywane w formie pieniężnej. Ta część należności nie będzie więc mogła być zrealizowana poprzez świadczenie inne niż pieniężne (np. towary czy usługi oferowane przez zleceniodawcę). Nie wprowadzono jednak obowiązku realizowania całego wynagrodzenia w formie pieniężnej.

Od zleceniodawcy wymaga się, aby umowa zawierała informacje o wynagrodzeniu w przeliczeniu na stawkę godzinową. Dodatkowo w umowie musi być zawarta liczba godzin zamówionych u zleceniobiorcy oraz sposób dokumentacji wykonanych czynności w formie zestawienia czasu wykonanych czynności. A zatem w przypadku każdej umowy-zlecenia pracodawcy powinni dysponować dokumentem wskazującym dokładną liczbę godzin realizowania danego zlecenia. Zalecane jest prowadzenie odrębnej ewidencji, dzięki której będzie możliwe podzielenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia przez wynikającą z ewidencji liczbę godzin pracy, co w efekcie wskaże faktyczną stawkę godzinową. Dodatkowo dokumentację związaną z potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy należy przechowywać przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie za daną umowę stało się wymagalne.

Obowiązkowe składki w umowie-zleceniu. Kto płaci ZUS?

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym (umożliwiającym dostęp do podstawowej opieki medycznej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej) od dnia oznaczonego w umowie jako dzień jej rozpoczęcia do dnia jej wygaśnięcia bądź rozwiązania. W przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę, pracownik jest dodatkowo objęty ubezpieczeniem wypadkowym.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe, które służy ochronie pracowników przed utratą dochodów z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, ciążą i porodem lub chorobą dziecka – jest dobrowolne. Oznacza to, że zleceniobiorca, który chce zostać nim objęty, składa pisemny wniosek do zleceniodawcy, ten następnie rejestruje pracownika w ZUS. Ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego we wniosku zleceniobiorcy, o ile zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego zostanie złożone w terminie określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych tj. w terminie 7 dni od rozpoczęcia wykonywania umowy-zlecenie. W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został on złożony. Warto również zwrócić uwagę, że ubezpieczenie chorobowe jest odciągane od wynagrodzenia brutto, dlatego wypływa na zmniejszenie wypłacanej pracownikowi pensji netto.

Składki w umowie-zleceniu

Ubezpieczenie

Umowa-zlecenie

Ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowo, jeżeli stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia

Ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolnie (zleceniobiorca musi złożyć stosowny wniosek)

Ubezpieczenie wypadkowe

Jeśli zlecenie wykonywane jest w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę

Źródło:  Bankier.pl

Umowa-zlecenie jednak nie zawsze jest jedyną zawieraną umową, która upoważnia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Osoba zatrudniona na jej podstawie może jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, wykonywać drugą umowę-zlecenie czy prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto umowa-zlecenie może być wykonywana również przez osoby, które mają ustalone prawo do renty, emerytury czy posiadają status studenta lub ucznia. Zleceniobiorcy posiadający status ucznia/studenta mogą liczyć na większy zysk, ponieważ są zwolnieni z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego. Osoby powyżej 18. roku życia, które nadal kontynuują naukę, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z przepisami powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje, oprócz ubezpieczonego, także członków jego rodziny.

W sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada kilka umów-zleceń, podlega on obligatoryjnemu ubezpieczeniu społecznemu z każdej z nich, jeśli łącznie nie osiąga w danym miesiącu przychodu (podlegającemu składkom emerytalnym i rentowym) w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po osiągnięciu poziomu 2250 zł brutto z kolejnych umów ma opłacaną obowiązkowo wyłącznie składkę zdrowotną. Należy jednak podkreślić, że ustalania łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie.

Ubezpieczenia społeczne przy umowie-zleceniu

Umowa-zlecenie jako jedyny tytuł do ubezpieczeń

Zleceniobiorca podlega z tytułu umowy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Składka chorobowa ma charakter dobrowolny.

Kilka umów-zleceń

Jeśli zleceniobiorca, który spełnia warunki do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ma zawartą jedną lub kilka umów-zleceń z różnymi podmiotami, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z umowy, która podpisana została najwcześniej. Na swój wniosek może być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z wybranych przez siebie pozostałych umów. Zasada ta dotyczy wyłącznie sytuacji, w której zleceniobiorca wykonuje czynności na podstawie innych umów-zlecenie dla innych podmiotów lub kolejnych umów-zleceń w ramach jednego podmiotu dotyczących odmiennych czynności. Jeżeli w ramach jednej firmy zostanie podpisanych ze zleceniobiorcą kilka umów-zleceń pokrywających się zakresem czynności, to taka osoba podlega ubezpieczeniom tak samo ze wszystkich umów-zlecenie.

Umowa-zlecenie z uczniem lub studentem

Uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia nie są objęci ubezpieczeniami w ZUS z tytułu umowy-zlecenie.

Umowa-zlecenie z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy

Jeśli zleceniobiorca w czasie trwania umowy-zlecenia ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą, z której osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu umowy-zlecenia będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniobiorca może podlegać również dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jeśli natomiast z tytułu umowy o pracę nie osiąga minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc, wówczas z tytułu umowy-zlecenie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. Może również się wówczas zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli pracownik bierze urlop bezpłatny to nie ma zbiegu tytułów do ubezpieczeń i musi odprowadzić wszystkie składki.

Umowa-zlecenie z emerytem lub rencistą

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, dla której umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, będzie podległa z tytułu tej umowy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Umowa-zlecenie z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą

Jeśli umowa zlecenie wykonywana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (przedmiot umowy pokrywa się z przedmiotem działalności) oraz dla celów podatkowych przychód z umowy-zlecenia traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej, taki zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umowy-zlecenia. Jeśli natomiast czynności wykonywane w ramach umowy-zlecenia zostałyby uznane przez organ podatkowy za odrębne źródło przychodów tj. nie byłyby przychodem z działalności gospodarczej, wówczas nastąpiłby zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Gdy umowa-zlecenie nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo z działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zleceniobiorca może wówczas zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dobrowolnie z tytułu umowy-zlecenia. Natomiast w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od najniżej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, taka osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo z tego tytułu, który powstał wcześniej. Z drugiego tytułu może podlegać tym ubezpieczeniom dobrowolnie. Może również zmienić tytuł do ubezpieczeń.

Umowa-zlecenie z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz posiadającą prawo do emerytury i renty

Jeśli umowa-zlecenie wykonywana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jednocześnie zleceniobiorca posiada prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno wykonywanie umowy-zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla niej obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego oraz rentowego. Od dnia ustalenia prawa do emerytury, obowiązkowe będzie jedynie ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegać będzie dobrowolnie.

Gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia jest niższa od obowiązującej najniższej  podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, do czasu ustalenia prawa do emerytury, osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dobrowolnie z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. Od dnia, gdy ustalone zostanie prawo do emerytury, obowiązkowe będą jedynie ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. Z tytułu prowadzenia działalności ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegać wówczas będzie dobrowolnie. Natomiast w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek z umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, taka osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z wybranego  tytułu (bądź z umowy-zlecenia bądź z działalności zawodowej), a dobrowolnie z drugiego. Od dnia kiedy ustalone zostanie prawo do emerytury obowiązkowe będą ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania umowy-zlecenia. Z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegać będzie dobrowolnie.

Umowa-zlecenie z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Innym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych jest wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia. Osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym i jednocześnie wykonują umowę-zlecenie, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy, natomiast nie podlegają tym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Nie ma znaczenia, czy umowa-zlecenie została zawarta z własnym pracodawcą, czy też z innym podmiotem.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie opracowania ZUS 2019 r.: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek 

Czy na umowie-zleceniu dostanę zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem kobieta zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, która chciałaby w przyszłości otrzymać zasiłek macierzyński, powinna zadbać o to, aby objęto ją ubezpieczeniem chorobowym. W tym celu powinna zgłosić do zleceniodawcy chęć odprowadzania składki chorobowej. Należy jednak pamiętać, że opłacanie dobrowolnej składki chorobowej jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy umowa podlega obowiązkowemu oskładkowaniu emerytalnemu i rentowemu. Natomiast w sytuacji, gdy składki te opłacane są dobrowolnie, przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie będzie możliwe.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, czyli okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, który w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia wynosi 90 dni.

Okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego nazywany jest okresem wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, wynosi:

  • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo,
  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega temu ubezpieczeniu dobrowolnie.

Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

W przypadku umowy-zlecenia ciąża nie stanowi kategorii ochronnej, co oznacza, że zleceniodawca może w każdym momencie zwolnić kobietę spodziewającą się dziecka. Dodatkowo, jeśli umowa-zlecenie wygasa przed dniem porodu, to nie zostanie ona automatycznie przedłużona, jak w przypadku umowy o pracę. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zadbać o ewentualne jej przedłużenie, przynajmniej do dnia porodu. Jeśli umowa będzie obowiązywać w dniu porodu, zasiłek zostanie przyznany w pełnym zakresie, tj. na okres 12 miesięcy.

Należy również pamiętać, że w kwestii przyznania prawa do zasiłku nie ma znaczenia fakt, jak długo umowa trwała przed urodzeniem dziecka oraz przez jaki czas odprowadzane było ubezpieczenie chorobowe (do ubezpieczenia można przystąpić w dowolnym momencie). Natomiast podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc porodu (pomniejszona o ustawowy wskaźnik w wysokości 13,71%). Jeśli umowa-zlecenie wykonywana była krócej niż 12 miesięcy, wówczas do średniej uwzględnia się tylko pełne miesiące, w których umowa była rzeczywiście wykonywana. Podstawa wymiaru ustalona w taki sposób służy do obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego, który wynosi:

  •  100% podstawy wymiaru przez pierwsze 26 tygodni,
  •  60% podstawy wymiaru przez kolejne 26 tygodni.

Jest również możliwość wnioskowania o wypłatę zasiłku przez cały rok w równej kwocie wynoszącej 80% uśrednionej wysokości podstawy wymiaru. Jednak w tym przypadku, w ciągu 21 dni od dnia porodu, kobieta powinna złożyć do zleceniodawcy odpowiedni wniosek. Warto również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2016 r. przepisami,  zasiłek macierzyński nie może być niższy niż 1000 zł netto. Jeśli zatem wyliczona przez ZUS wartość zasiłku wyniesie poniżej 1000 zł, wówczas jest on zobowiązany do wypłacenia wyrównania zasiłku macierzyńskiego, w takiej kwocie, aby ostatecznie  wyniosła minimum 1000 zł netto.

Wady i zalety umowy-zlecenia

Chociaż umowa-zlecenie jest zazwyczaj formą atrakcyjną dla zleceniodawcy, nie można tego samego powiedzieć w odniesieniu do pracownika. Pomimo że pracodawca musi odprowadzać ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeśli umowa-zlecenie stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia), to ma on swobodę w zakresie regulacji czasu pracy czy rozwiązania samej umowy. Dodatkowo pracownik nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, co stanowi utrudnienie, gdy zachodzi konieczność skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, zasiłku macierzyńskiego czy urlopu na opiekę nad dzieckiem. Takiego problemu nie posiadają zleceniobiorcy, którzy zawnioskowali o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

–  Pamiętajmy, że umowa-zlecenie to umowa cywilnoprawna, a więc w jej przypadku nie możemy się odwołać do Kodeksu pracy. Zleceniobiorca może zapomnieć o prawie do urlopu czy dni wolnych oraz o ochronie wynagrodzenia. Nie ma także możliwości uzyskania świadczeń gwarancyjnych czy odszkodowania za wypadek w czasie pracy. O wiele trudniej jest otrzymać pożyczkę czy kredyt w banku. Z nieuczciwym pracodawcą praw można dochodzić przed sądem cywilnym – tłumaczy Karolina Warzecha, Temporary Team Leader Grafton Recruitment Polska.

Zalety i wady umowy-zlecenia

Zalety

Wady

- duża swoboda zarówno w zawieraniu, jak i rozwiązywaniu umowy,

- praca może zostać przeniesiona na osobę trzecią,

- zleceniobiorca ma większą swobodę w zakresie wykonywania zadania ze względu na mniejszą ingerencję zleceniodawcy,

- wyższe wynagrodzenie netto oraz niższe koszty pracownika dla zleceniodawcy,

- możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie (o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej).

- brak stabilności zawodowej tj. zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (pod warunkiem, że w umowie nie określono okresu wypowiedzenia),

- brak przywilejów wynikających z umowy o pracę np. urlop na żądanie, jeśli jednak w umowie znajdą się odpowiednie zapisy, zleceniodawca może otrzymywać podobne świadczenia, np. urlop w okresie letnim, zwrot kosztów podróży służbowych,

- z tytułu umowy-zlecenia nie występuje obowiązek opłacania składki chorobowej (sytuacja szczególnie niekorzystna dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu z innych tytułów np. umowy o pracę),

- brak świadczeń za czas przestoju, choroby, macierzyństwa,

- brak obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy,

- z reguły nie liczy się do stażu pracy, a jedynie od okresu składkowego, chyba że stanowi jedyną podstawę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Źródło: Bankier.pl

Nie można jednak zapomnieć o dobrych stronach tej formy zatrudnienia. – (…) pracownikowi daje możliwość samodzielnego wykonania zlecenia, a także szansę na zastąpienie w jego wykonywaniu przez osobę trzecią. Ważne jest to, że może być wykonywana w dowolnym miejscu i czasie. Liczy się efekt, a więc zrealizowane zlecenie. Zleceniobiorca ma zatem większą swobodę w wykonywaniu umowy, a dodatkowo także możliwość jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Naturalnie jednak tylko pod warunkiem, że w umowie nie jest zapisane inaczej. Studenci do 26. roku życia z tytułu umowy-zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. W związku z tym nie ma obowiązku opłacania do ZUS składek na wymienione ubezpieczenia. Dzięki temu zleceniobiorca otrzymuje wyższe wynagrodzenie – informuje Agata Naklicka, Temporary Team Leader Grafton Recruitment Polska.

Dla kogo umowa-zlecenie?

Umowa-zlecenie jest odpowiednią formą zatrudnienia dla nielicznej grupy osób. Przede wszystkim dla tych, którzy pracują już na etacie i myślą o dodatkowym zarobku. Umowa-zlecenie zapewnia im bowiem elastyczność w świadczeniu usług. Plusem dla pracownika jest to, że zleceniodawca nie może nakazać wykonywania zlecenia w określonym miejscu i czasie, ponieważ jest to zapis charakterystyczny dla umowy o pracę. Formalnie zleceniodawca oczekuje jedynie, że zlecenie będzie wykonywane w określonym czasie, co oznacza, że zleceniobiorca może równie dobrze zlecić jego realizację osobie trzeciej. Dodatkowo zleceniodawca nie może też narzucić poprzez polecenie służbowe wykonania pewnych czynności w ramach zlecenia.

Zważywszy na fakt, że wynagrodzenie zleceniobiorcy ustalane jest na podstawie czasu faktycznie przepracowanego, a nie w oparciu o zadania, jakie udało się w tym czasie wykonać, umowa-zlecenie oferowana jest osobom roznoszącym ulotki, wykonującym usługi ochroniarskie, catering, sprzątanie, okazjonalną opiekę nad dzieckiem czy osobą starszą. Umowa zlecenie jest popularną formą wynagroadzania wśród studentów. 

Rozwiązanie umowy-zlecenia: jak wypowiedzieć umowę-zlecenie?

Wypowiedzenie umowy-zlecenia może nastąpić przez obie strony tj. zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Zleceniodawca może ją wypowiedzieć w każdym czasie, jednak może wiązać się to ze zwrotem wydatków, które przyjmujący zlecenie poniósł w celu jego należytego wykonania. Dodatkowo w razie odpłatnego zlecenia zobowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczas wykonanym czynnościom. Natomiast jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć również w dowolnym momencie. Jednak jeśli jest ono odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Ponadto, nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów m.in. choroba strony wypowiadającej, zmiana miejsca zamieszkania lub sytuacji życiowej, nieudolność zleceniobiorcy w wykonywaniu zlecenia.

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy nie wymaga żadnej szczególnej formy. Jeżeli jednak umowa-zlecenie została zawarta na piśmie, to wypowiedzenie również powinno zostać złożone w takiej samej formie. Wypowiedzenie umowy nie musi być uzasadnione, chyba że strona wypowiada umowę z ważnych powodów, wówczas winno znaleźć się uzasadnienie wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy-zlecenia powinno zawierać:

  • datę i miejsce złożenia wypowiedzenia,
  • oznaczenie stron tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania przyjmującego zlecenie oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby drugiej strony – zleceniodawcy,
  • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada – wypowiedzenie umowy-zlecenia,
  • wskazanie powodów, dla których strona wypowiada umowę-zlecenie (jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody),
  • podpis strony, która wypowiada umowę.

Kary za łamanie przepisów

Przede wszystkim umowa-zlecenie nie powinna zawierać zapisów dotyczących umowy o pracę. W związku z tym w umowie nie może być wzmianki o obowiązkach zleceniobiorcy, a jedynie jasno sprecyzowany przedmiot umowy. Wykluczone są również zapisy sugerujące, że zleceniobiorcy będą wydawane polecenia służbowe oraz takie, które wskazują, że zlecenie wykonywane jest zadaniowo, w konkretnym miejscu pracy wyznaczonym przez pracodawcę. W umowie-zleceniu powinien zostać wskazany termin, do którego zlecenie będzie wykonywane – umowa na czas nieokreślony jest bowiem charakterystyczna dla umów o pracę.

Podobnie jest z wynagrodzeniem, które powinno być wypłacane za wykonanie danego zlecenia oraz jego minimalna stawka godzinowa, zgodnie z nowymi zasadami, powinna wynosić co najmniej 14,70 zł brutto. Każde odstępstwo od tych reguł może spowodować, że umowa-zlecenie uznana zostanie za stosunek pracy. Natomiast jeśli sąd przy ewentualnym sporze uzna, że zamiast umowy o pracę, podpisano z pracownikiem umowę-zlecenie, by uniknąć kosztów pracowniczych, na pracodawcę może zostać nałożona grzywna sięgająca 30 tys. zł. Do tego mogą dojść koszty opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (wraz z odsetkami), a także skutki pracownicze m.in. przyznanie pracownikowi prawa do urlopu, wypłata za nadgodziny.

Źródło:
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (12)

dodaj komentarz
bha
Wyzysk w białych rękawiczkach od lat i niewiele więcej do kieszeni.
bha
Zależy komu z reguły % rzadko zatrudnionemu wyrobnikowi bo przecież pracownik z jakimiś prawami w kodeksie pracy to za duże słowo od lat dla firm. Niestety.
gosiaczek11102
Może się nie znam, ale na studiach uczyli mnie, że nie ma czegoś takiego jak umowa zlecenie, a umowa zlecenia...
palestrina
jak sie komus nie podoba co proponuje pracodawca, niech sam sobie otworzy firmę i wtedy sie przekona jak to jest prowadzić biznes w naszym kraju. a nie tylko daj, daj, i daj. jak te nieroby ze związków zawodowych.
bha
Na umowie zleceniu nie masz nic oprócz suchej stawki. Cóż nawet nie jesteś dla danej firmy pracownikiem tylko zleceniobiorczym-wyrobnikiem, którego w żaden sposób już od wielu, wielu lat nawet kodeks pracy nie chroni i to w żaden sposób nawet ten najmniejszy z najmniejszych????? . Bo i po co wyrobnika chronić ma przecież jak najtaniej Na umowie zleceniu nie masz nic oprócz suchej stawki. Cóż nawet nie jesteś dla danej firmy pracownikiem tylko zleceniobiorczym-wyrobnikiem, którego w żaden sposób już od wielu, wielu lat nawet kodeks pracy nie chroni i to w żaden sposób nawet ten najmniejszy z najmniejszych????? . Bo i po co wyrobnika chronić ma przecież jak najtaniej się tylko da, uda robić. ŻAŁOSNE od lat żerowanie na Maxa i nic więcej.
lukasz11331
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące tego fragmentu:
"Jeśli zleceniobiorca, który spełnia warunki do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ma zawartą jedną lub kilka umów-zleceń z różnymi podmiotami, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z umowy, która podpisana została najwcześniej.
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące tego fragmentu:
"Jeśli zleceniobiorca, który spełnia warunki do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ma zawartą jedną lub kilka umów-zleceń z różnymi podmiotami, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z umowy, która podpisana została najwcześniej."
Mam dwie umowy zlecenia- jedna na wyższą parokrotnie wyższą kwotę niż druga. Moje pytanie brzmi:
Czy mogę podpisać umowę z niższą kwotą z terminem wczesniejszym, płącić niższy ZUS ( parędziesiąt złotych), a na umowie, gdzie dostaje wyższą kwotę nie płacic wtedy ZUs?
Łukasz,
dagmaradobosz
Opłaca się czasem, ale warto przeczytać bo to wartościowe rady. Impel to spora grupa i ma doświadczenie w tej sprawie.
~Hiob
Czyli w Bobaju jest lepiej. Bo tam nie ma składek. Nie licząc bakszyszu
~ecce
Polska i Hiszpania w ogonie Europy- najwięcej umów śmieciowych!!!
Tylko,że Hiszpanie mogą popracować kilka miesięcy i przez resztę roku żyć dostatnio np.podróżować!
bha
Niestety... Jeden z największych od wielu lat w Europie rynków śmeciowych, czasowych,na niepełnych etatach na niby dzieła, na wymuszane samozatrudnienia oraz coraz częściej w szaro-czarnych barwach pseudo zatrudniania do tego oficjalnie w większości % na minimalnych lub niewiele większych płacach i stawkach niestety już w Ogromie Niestety... Jeden z największych od wielu lat w Europie rynków śmeciowych, czasowych,na niepełnych etatach na niby dzieła, na wymuszane samozatrudnienia oraz coraz częściej w szaro-czarnych barwach pseudo zatrudniania do tego oficjalnie w większości % na minimalnych lub niewiele większych płacach i stawkach niestety już w Ogromie branż i zawodów.Cóż... Żałośnie-tragicznie starcza się rynek zatrudniania na coraz głębsze DNO z każdym rokiem!!!.Niestety.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki