REKLAMA
PIT 2023

CPD S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 19:38
publikacja
2023-11-29 19:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPD_S.A._raport_za_trzeci_kwartal_2023_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży netto 45 18 10 4
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 17 813 -29 657 3 885 -6 347
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 15 075 -18 602 3 288 -3 981
IV. Zysk /strata netto 21 312 -19 587 4 648 -4 192
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 697 9 809 -1 243 2 099
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 62 751 4 960 13 686 1 061
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -80 942 -56 414 -17 654 -12 073
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 888 -41 645 -5 210 -8 912
IX. Zysk /strata netto na akcję 3,52 -2,28 0,77 -0,49
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 3,52 -2,28 0,77 -0,49
XI. Aktywa razem 537 66 495 116 14 178
XII. Zobowiązania razem 142 9 319 31 1 987
XIII. Zobowiązania długoterminowe - 6 237 0 1 330
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 142 3 082 31 657
XV. Kapitał własny 395 57 176 85 12 191
XVI. Kapitał zakładowy 897 897 194 191


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu średnioważonego NBP w
ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia 2023 do 29 września 2023
roku - 4,5850 PLN/EUR (za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022
roku - 4,6727 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 29 września
2023 r., który wynosił 4,6356 PLN/EUR i na 30 grudnia 2022 r., który
wynosił 4,6899 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CPD S.A._raport za trzeci kwartał 2023 r.pdfCPD S.A._raport za trzeci kwartał 2023 r.pdf CPD SA raport za 3 kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Iwona Makarewicz członek zarzadu
2023-11-29 Elżbieta Wiczkowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki