REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 17:59
publikacja
2023-05-30 17:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CPD_S.A._-_raport_za_I_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży netto 2 545 323 540 70
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 797 4 392 169 950
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 1 489 4 412 316 954
IV. Zysk /strata netto 6 136 6 152 1 303 1 330
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 993 -258 -636 -56
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 218 15 458 3 656 3 342
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 914 -1 004 -9 749 -217
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -31 689 14 196 -6 729 3 069
IX. Zysk /strata netto na akcję 0,86 0,69 0,18 0,15
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,86 0,69 0,18 0,15
XI. Aktywa razem 57 566 115 526 12 312 24 633
XII. Zobowiązania razem 14 353 34 397 3 070 7 334
XIII. Zobowiązania długoterminowe - 9 028 0 1 925
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 14 353 25 369 3 070 5 409
XV. Kapitał własny 43 213 81 129 9 242 17 299
XVI. Kapitał zakładowy 897 897 192 191






Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kwartalnego kursu
średnioważonego ogłaszanego przez NBP, tj. za pierwszy kwartał 2023 roku
- 4,7096 PLN/EUR (za pierwszy kwartał 2022 roku - 4,6253 PLN/EUR).Pozycje
sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na 31 marca 2023 r., który wynosił 4,6755 PLN/EUR i
na 30 grudnia 2022 r., który wynosił 4,6899 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CPD S.A. - raport za I kwartał 2023.pdfCPD S.A. - raport za I kwartał 2023.pdf RAPORT CPD SA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 IWONA MAKAREWICZ CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-30 ELZBIETA WICZKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki