CPD S.A.: wyniki finansowe

2020-04-29 00:10
publikacja
2020-04-29 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
20200428_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2019_CPD_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży netto 46 834 21 485 10 887 5 035
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 64 987 -10 070 15 107 -2 360
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 61 833 -17 135 14 374 -4 016
IV. Zysk /strata netto 60 000 -1 867 13 948 -438
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 353 -172 -8 683 -40
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 542 106 578 28 254 24 978
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 559 -147 304 -11 056 -34 522
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 36 630 -40 898 8 515 -9 585
IX. Zysk /strata netto na akcję 2,52 -0,05 0,59 -0,01
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,52 -0,05 0,59 -0,01
XI. 12.2019 12.2018 12.2019 12.2018
XII. Aktywa razem 526 585 582 768 123 655 135 527
XIII. Zobowiązania razem 182 727 255 889 42 909 59 509
XIV. Zobowiązania długoterminowe 82 909 99 186 19 469 23 067
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 99 818 156 703 23 440 36 443
XVI. Kapitał własny 343 858 326 879 80 746 76 018
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 3 935 619 915


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia
2019 r. - 4,3018 PLN/EUR (od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. -
4,2669 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 grudnia
2019 r., który wynosił 4,2585 PLN/EUR i na 31 grudnia 2018 r., który
wynosił 4,3000 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20200428_Skonsolidowany Raport Roczny 2019 CPD S.A..pdf20200428_Skonsolidowany Raport Roczny 2019 CPD S.A..pdf Skonsolidowany Raport Roczny CPD S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2020-04-28 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2020-04-28 John Purcell Członek Zarządu
2020-04-28 Iwona Makarewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Joanna Jagiełło Główna Ksiegowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki