REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2023-05-19 17:14
publikacja
2023-05-19 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 215 145 126 100 45 771 27 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 482 1 683 2 868 362
III. Zysk (strata) brutto 7 624 (1 109) 1 622 (239)
IV. Zysk (strata) netto 4 852 (3 524) 1 032 (758)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 245 (2 059) 1 329 (443)
VI. Całkowity dochód 5 230 (2 855) 1 113 (614)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 204 (32 581) 8 128 (7 011)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 785) (8 725) (1 656) (1 877)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 489) 34 095 (7 976) 7 337
X. Przepływy pieniężne netto, razem (7 070) (7 211) (1 504) (1 552)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 771 947 4 781 909 4 771 947 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 771 947 4 781 909 4 771 947 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,31 (0,43) 0,28 (0,09)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,31 (0,43) 0,28 (0,09)
XV. Aktywa razem 985 460 1 042 748 210 771 222 339
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 440 338 502 899 94 180 107 230
XVII. Zobowiązania długoterminowe 115 644 112 766 24 734 24 044
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 324 694 390 133 69 446 83 186
XIX. Kapitał własny 545 122 539 849 116 591 115 109
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 520 532 513 946 111 332 109 586
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 026 3 000 2 991
XXII. Liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,16 96,22 20,78 20,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,16 96,22 20,78 20,52


Pozycje od I do XIV zawierają dane
odpowiednio za okres od dnia 01-01-2023 do 31-03-2023 i od 01-01-2022 do
31- 03- 2022.Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu
sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2023 i 31-12-2022.Wybrane
dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na
stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym za I kwartał 2023 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_1_2023.pdfQSr_1_2023.pdf QSr - skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2023-05-19 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2023-05-19 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2023-05-19 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki