REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2021-08-31 17:55
publikacja
2021-08-31 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Psr1_2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_COMP_30.06.2021.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_COMP_30.06.2021.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 416 894 252 886 91 681 56 940
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 339 7 208 10 411 1 623
III. Zysk (strata) brutto 43 157 2 508 9 491 565
IV. Zysk (strata) netto 34 845 (910) 7 663 (205)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 33 940 558 7 464 126
VI. Całkowity dochód 34 701 (438) 7 631 (99)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 163 26 707 1 795 6 013
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 228) (13 272) (5 328) (2 988)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 233 (11 150) 711 (2 511)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (12 832) 2 285 (2 822) 514
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 7,10 0,12 1,56 0,03
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,10 0,12 1,56 0,03
XV. Aktywa razem 1 007 072 996 024 222 764 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 292 456 904 99 162 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 46 668 56 858 10 323 12 321
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 401 624 400 046 88 839 86 688
XIX. Kapitał własny 558 780 539 120 123 602 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 531 232 511 796 117 508 110 903
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 273 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,10 20,89 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,10 20,89 19,74


W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za
okres od 01-01-2021 do 30-06-2021 i dane porównywalne za okres
01-01-2020 do 30-06-2020.W pozycjach XV - XXV prezentowane są
dane odpowiednio na dzień 30-06-2021 i 31-12-2020.Wybrane
jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za I półrocze 2021r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Comp_Psr1_2021 final.pdfComp_Psr1_2021 final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I
półrocze 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2021.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2021.BES.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2021 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_COMP 30.06.2021.BES.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_COMP 30.06.2021.BES.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Comp S.A. za I półrocze 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2021-08-31 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki