61,4000 zł
0,66% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_QSr1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 121 283 119 846 28 220 28 682
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 358 5 486 1 014 1 313
III. Zysk (strata) brutto 770 2 445 179 585
IV. Zysk (strata) netto (543) 1 007 (126) 241
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 485 1 193 113 286
VI. Całkowity dochód (130) 715 (30) 171
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 245) (12 978) (1 453) (3 106)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 051) (10 275) (1 175) (2 459)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 031) 6 174 (3 497) 1 478
X. Przepływy pieniężne netto, razem (26 327) (17 079) (6 126) (4 087)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06
XV. Aktywa razem 863 777 934 943 200 818 217 429
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360 609 431 645 83 838 100 383
XVII. Zobowiązania długoterminowe 114 462 104 001 26 611 24 186
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 246 147 327 644 57 226 76 196
XIX. Kapitał własny 503 168 503 298 116 980 117 045
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 478 548 477 682 111 257 111 089
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 440 3 441
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,02 85,04 19,77 19,78
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,02 85,04 19,77 19,78


Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia
01-01-2019 do 31-03-2019 i od 01-01-2018 do 31-03-2018.Pozycje od XV
do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli
odpowiednio na dzień 31-03-2019 i 31-12-2018.Wybrane dane
finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach
nr 3 - 4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
za 1 kwartał 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Comp_QSr1_2019.pdfGK_Comp_QSr1_2019.pdf QSr - skonsolidowane sprawozdanie GK Comp za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-05-22 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-05-22 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-05-22 Jaroslaw Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.