REKLAMA

COMP: Zawarcie umowy znaczącej

2020-11-10 13:59
publikacja
2020-11-10 13:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną – jako lidera konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. i COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, w dn. 10 listopada 2020 roku umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 86,75 mln zł brutto z czego maksymalne wynagrodzenie za realizacje zamówienia podstawowego wynosi 76,91 mln zł brutto a maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia w ramach prawa opcji wynosi 9,84 mln zł brutto.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.
W zakresie zamówienia podstawowego termin na dostawy sprzętu i oprogramowania wynosi do 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy a termin na wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie dokumentacji wykonawczej wynosi do 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dostarczany sprzęt objęty jest 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.
Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 % maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki