REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2023-08-31 19:00
publikacja
2023-08-31 19:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_1_2023_jednostkowy-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2023_skonsolidowany-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2023_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_30.06.2023_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 822 530 842 667 178 307 181 504
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 808 71 146 5 161 15 324
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 64 650 57 821 14 015 12 454
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 49 796 44 790 10 795 9 647
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 161 86 310 18 461 18 590
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 977 -2 435 -7 582 -524
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 677 -30 604 -8 384 -6 592
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 507 53 271 2 494 11 474
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 6,12 5,51 1,33 1,19
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 6,12 5,51 1,33 1,19
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 605 776 546 335 131 319 117 676
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 418 12 843 5 944 2 766
XIV. Zysk (strata) brutto 39 477 69 896 8 558 15 055
XV. Zysk (strata) netto 7 079 5 949 1 535 1 281
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 471 24 302 -2 053 5 234
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 879 64 511 -5 393 13 895
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 602 -9 896 -5 333 -2 132
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -58 952 78 917 -12 780 16 998
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,41 10,84 0,96 2,33
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 4,41 10,84 0,96 2,33
XXIII. KAPITAŁY 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 275 816 1 277 519 286 681 272 398
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 041 857 1 054 059 234 109 224 751


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.06.2023 r.: 4,613.


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.06.2022 r.: 4,6427.


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu:


30.06.2023 r.: 4,4503


31.12.2022 r.: 4,6899


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_1_2023_jednostkowy-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_1_2023_jednostkowy-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2022
PSr_1_2023_skonsolidowany-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_1_2023_skonsolidowany-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2022
PSr_1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2022
PSr_1_2023_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPSr_1_2023_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Comarch SA_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF.PDFComarch SA_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2022
Comarch SA_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.PDFComarch SA_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.PDF Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2023-08-31 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki