REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-11-17 17:22
publikacja
2021-11-17 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2021_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_3_2021_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 107 247 1 062 459 242 897 239 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 123 762 117 895 27 150 26 541
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 119 826 99 955 26 286 22 502
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 84 882 66 975 18 621 15 078
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 287 195 751 29 020 44 068
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 058 -53 107 -15 588 -11 956
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 410 -59 181 -9 962 -13 323
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 819 83 463 3 470 18 790
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,44 8,23 2,29 1,85
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,44 8,23 2,29 1,85
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 727 577 677 555 159 609 152 534
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 271 48 819 14 538 10 990
XIV. Zysk (strata) brutto 98 122 84 915 21 525 19 116
XV. Zysk (strata) netto 88 192 77 620 19 347 17 474
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 322 84 622 17 840 19 050
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 468 7 334 -10 632 1 651
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 443 -45 741 -4 923 -10 297
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 10 411 46 215 2 284 10 404
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,14 9,04 2,44 2,04
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 11,14 9,04 2,44 2,04
XXIII. KAPITAŁY 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 144 601 1 080 039 247 059 234 038
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 022 911 956 083 220 793 207 178


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2021 r.: 4,5585


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-30.09.2020 r.: 4,442


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.09.2021 r.: 4,6329


31.12.2020 r.: 4,6148


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3 2021 jednostkowy.pdfQSr 3 2021 jednostkowy.pdf QSr 3 2021 jednostkowy
QSr 3 2021 skonsolidowany.pdfQSr 3 2021 skonsolidowany.pdf QSr 3 2021 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-11-17 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki