CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2020-07-01 03:29
publikacja
2020-07-01 03:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr_2019_GK_CFI_Holding_30.06.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_zarzadu_GK_CFI_Holding_4Q2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CFI_Holding_SA_2019_Sprawozdanie_Audytora_GK_CFI_Holding.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_CFI_Holding_SA-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_korporacyjny_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_CFI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 926 143 212 41 361 33 564
II. Koszty sprzedaży 130 226 109 412 30 272 25 642
III. Zysk ze sprzedaży 47 701 33 800 11 089 7 922
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 107 77 808 21 876 18 235
V. Zysk (strata) brutto 63 662 53 903 14 799 12 633
VI. Zysk (strata) netto 43 673 38 771 10 152 9 086
VII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,33 0,0037 0,08
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
IX. Aktywa trwałe 1 630 361 1 364 444 382 849 317 313
X. Aktywa obrotowe 145 805 136 021 34 239 31 633
XI. Kapitał własny 1 225 455 1 074 436 287 767 249 869
XII. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 200 252 198 319
XIII. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał - - -
XIV. Zobowiązania długoterminowe 455 981 351 878 107 076 81 832
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 94 730 74 151 22 245 17 244
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,45 0,39 0,1 0,09
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych 
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 333 38 545 17 745 9 034
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 278 -11 014 -13 547 -2 581
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 046 -13 873 -7 682 -3 251
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr 2019 GK CFI Holding 30.06.2020-sig.pdfSpr 2019 GK CFI Holding 30.06.2020-sig.pdf Sprawozdanie Finansowe GK CFI Holding 2019
Spr zarzadu GK CFI Holding 4Q2019-sig.pdfSpr zarzadu GK CFI Holding 4Q2019-sig.pdf Sprawozdanie zarządu GK CFI Holding 2019
CFI Holding SA 2019 Sprawozdanie Audytora GK CFI Holding.pdfCFI Holding SA 2019 Sprawozdanie Audytora GK CFI Holding.pdf Sprawozdanie niezależnego audytora GK CFI Holding
List do akcjonariuszy CFI Holding SA-2019-sig.pdfList do akcjonariuszy CFI Holding SA-2019-sig.pdf List do akcjonariuszy
Ład korporacyjny 2019-sig.pdfŁad korporacyjny 2019-sig.pdf Ład Korporacyjny
Ocena_Rady_Nadzorczej_CFI.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_CFI.pdf ocena Rady Nadzorczej
oświadczenie Komitet Audytu.pdfoświadczenie Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Komitet Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Grzegorz Siwek Dyrektor Finansowy Grzegorz Siwek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki