REKLAMA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2021-04-22 17:27
publikacja
2021-04-22 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PL_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_CD_PROJEKT_-_jednostkowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_PL_-_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_CD_PROJEKT_S.A_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_CD_PROJEKT_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Managment_Board_Report_CD_PROJEKT_EN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FS_CD_PROJEKT_separate_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_regarding_the_implementation_of_corporate_governance_policies_at_CD_PROJEKT_-_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_of_CD_PROJEKT_S.A._Supervisory_Board_-_separate.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_CD_PROJEKT_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_EN_emitent.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 1 883 645 361 381 421 002 84 007
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 338 760 50 600 75 714 11 763
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 1 128 943 176 448 252 323 41 017
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 138 836 185 862 254 534 43 206
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 1 132 235 172 826 253 059 40 175
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 595 080 221 983 133 003 51 602
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 911 -143 097 -21 437 -33 264
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -90 441 -105 849 -20 214 -24 606
IX. Przepływy pieniężne netto razem 408 728 -26 963 91 352 -6 268
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 461 96 120 96 461 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,74 1,80 2,62 0,42
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,27 1,72 2,52 0,40
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,10 11,15 4,79 2,62
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,21 10,65 4,60 2,50
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 1,05 0,00 0,24
XVI. Stan na dzień 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa razem 2 749 262 1 315 368 595 749 308 881
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 574 722 91 841 124 539 21 567
XIX. Zobowiązania długoterminowe 164 990 24 459 35 752 5 744
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 452 928 218 984 98 147 51 423
XXI. Kapitał własny 2 131 344 1 071 925 461 850 251 714
XXII. Kapitał zakładowy 100 655 96 120 21 811 22 571


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148


01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585


*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci PL 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci PL 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD
PROJEKT S.A.
SF CD PROJEKT - jednostkowe 2020.pdfSF CD PROJEKT - jednostkowe 2020.pdf Sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A.
Oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego PL - 2020.pdfOswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego PL - 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Ocena Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A_jednostkowe.pdfOcena Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A_jednostkowe.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i
sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.pdfOswiadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
CDP SA 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfCDP SA 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
Managment Board Report CD PROJEKT EN 2020.pdfManagment Board Report CD PROJEKT EN 2020.pdf Managment Board Report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT
S.A.
FS CD PROJEKT separate 2020.pdfFS CD PROJEKT separate 2020.pdf Separate Financial Statement of CD PROJEKT S.A.
Statement regarding the implementation of corporate governance policies at CD PROJEKT - 2020.pdfStatement regarding the implementation of corporate governance policies at CD PROJEKT - 2020.pdf Statement regarding the implementation of Corporate Governance Policies
Assessment of CD PROJEKT S.A. Supervisory Board - separate.pdfAssessment of CD PROJEKT S.A. Supervisory Board - separate.pdf Assessment of the Supervisory Board
Statement of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.pdfStatement of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.pdf Statement of the Supervisory Board
CDP SA 2020 BSF MSSF SzB EN emitent.pdfCDP SA 2020 BSF MSSF SzB EN emitent.pdf Independent Auditor’s Report on Annual Financial Statements

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2021-04-22 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Adam Badowski Członek Zarządu
2021-04-22 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2021-04-22 Michał Nowakowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki