REKLAMA

CASPAR AM SA: wyniki finansowe

2022-09-30 23:01
publikacja
2022-09-30 23:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Caspar_Asset_Management_S.A.__za_I_polrocze_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Caspar_Asset_Management_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Caspar_Asset_Management_S.A.__za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_Caspar_Asset_Management_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polrocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Caspar_Asset_Management_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
I. Przychody z działalności podstawowej 17 644 17 448 3 800 3 837
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 200 5 181 689 1 139
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 278 5 336 706 1 173
IV. Zysk (strata) netto 2 369 4 341 511 955
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 368 4 337 510 954
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,24 2,20 0,05 0,48
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,24 2,20 0,05 0,48
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 012 23 205 864 5 103
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 312) (2 892) (283) (636)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (789) (568) (170) (125)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 911 19 745 411 4 342
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
XII. Aktywa 36 614 32 897 7 822 7 152
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 986 3 515 1 065 764
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 416 4 217 2 439 917
XV. Kapitał własny 20 212 25 165 4 318 5 471
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 144 25 101 4 304 5 457
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
XVII. Przychody z działalności podstawowej 11 315 11 226 2 437 2 469
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 479 4 107 749 903
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 628 4 244 781 933
XX. Zysk (strata) netto 2 890 3 432 622 755
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 890 3 432 622 755
XXII. Zysk na akcję (PLN) 0,29 1,74 0,06 0,48
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,29 1,74 0,06 0,48
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 204 18 644 690 4 100
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (324) (2 530) (70) (556)
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (514) (400) (111) (88)
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 366 15 714 510 3 456
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
XXVIII. Aktywa 29 623 25 881 6 329 5 627
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 4 124 2 358 881 513
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 9 380 2 971 2 004 646
XXXI. Kapitał własny 16 119 20 552 3 444 4 468
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 119 20 552 3 444 4 468
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">*dane
ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane są na
dzień 30.06.2022 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji
finansowej za 2021 r.</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
prezentowane są na 31.12.2021 r.</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczenia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wybranych
danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1_
Do danych prezentowanych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
półrocze przyjęto kurs średni NBP dla EUR w okresie</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">,
który wyniósł:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
za I półrocze 2022 roku:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">4,6427<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
za I półrocze 2021 roku:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">4,5472<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2_
Do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zastosowano
kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
na dzień 30 czerwca 2022</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.:
4,6806 PLN</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
na dzień 31 grudnia 2021</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.:4,5994
PLN</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022 roku.pdfRaport Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022 roku.pdf Raport
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I półrocze 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za I półrocze 2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za I półrocze 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy za I półrocze 2022
Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.pdfRaport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.pdf Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A
Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A.pdfRaport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A.pdf Raport z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki