REKLAMA

CARLSON: CARLSON INVESTMENTS S.A. - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą | Conclusion of an agreement with Authorized Advisor

2021-11-08 19:19
publikacja
2021-11-08 19:19
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2021 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii M, N, O, P i R Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że zostanie wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania Akcji na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") informs that on November 8, 2021 it concluded with EQ1 sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, an agreement for consulting on the introduction of series M, N, O, P and R shares of the Company ("Shares") to trading on the NewConnect market, drawing up an information document and acting as an authorized advisor on the introduction of the Shares to trading on the NewConnect market.
The Agreement enters into force on the date of its signature. The Agreement was concluded for a period of twelve months from the date of its conclusion, subject to its execution and termination on the day of the first listing of the Shares on the NewConnect market.
Legal basis: § 3, sec. 1, item 9 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and Periodic Information Transmitted in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki