REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

2021-09-03 00:49
publikacja
2021-09-03 00:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_polroczny_gk_cp_s.a._30.06.2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Capital_Park_S.A._-_raport_jednostkowy_H1_2021_02092021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Capital_Park_S.A._-_raport_skonsolidowany_H1_2021_02092021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Nieruchomości inwestycyjne 1306594 1171354 289018 253826
II. Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1257379 1120821 278132 242875
III. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 49215 50533 10886 10950
IV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 110471 148853 24436 32256
V. Aktywa dostępne do sprzedaży 576383 582469 127496 126218
VI. Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 547817 555738 121177 120425
VII. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 10657 10657 2357 2309
VIII. Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych do sprzedaży 17909 16074 3961 3483
IX. Aktywa razem 2127450 2019830 470591 437685
X. Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 890111 808278 196892 175149
XI. Zobowiązania razem 1131728 1030253 250338 223250
XII. Aktywa netto (NAV) 995722 989577 220253 214435
XIII. Liczba akcji 108333998 108333998 108333998 108333998
XIV. NAVPS 9,19 9,13 2,03 1,98
XV. Zobowiązania netto do aktywów razem 36,84% 32,85% 36,84% 32,85%
XVI. Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,77 0,65 0,17 0,14
XVII. Przychody operacyjne 28334 28720 6231 6467
XVIII. Zysk operacyjny netto 19496 20524 4288 4621
XIX. Marża 69% 71% 69% 71%
XX. Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek -7659 -8297 -1684 -1868
XXI. Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
24468 13029 5381 2934
XXII. Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości -24890 8553 -5474 1926
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej -422 21582 -93 4859
XXIV. Zysk/strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
6310 -30016 1388 -6758
XXV. EPS 0,06 -0,28 0,01 -0,06
XXVI. Przepływy z działalności operacyjnej 4314 6818 949 1535
XXVII. Przepływy z działalności inwestycyjnej -128350 -100061 -28226 -22530
XXVIII. Przepływy z działalności finansowej 89198 -352940 19616 -79469
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIX. Aktywa razem 1201523 1211770 265777 262583
XXX. Inwestycje w jednostki zależne 416455 409158 92120 88662
XXXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 79422 125355 17568 27164
XXXII. Kapitał własny 1002176 991530 221681 214859
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 175886 105928 38906 22954
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 23461 114313 5190 24771
XXXV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 22156 -28204 4872 -6304
XXXVI. Zysk/Strata brutto 17749 -14705 3903 -3287
XXXVII. Zysk/Strata netto 10646 -26127 2341 -5840
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 353 -7044 78 -1574
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13464 397749 -2961 88899
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31142 -422219 -6849 -94368
<html>
<head>

</head>
<body>


<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dla
skróconego skonsolidowanego jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przedstawiono
wg stanu na dzień 30.06.2021 r. Dane dla skróconego skonsolidowanego i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochodów
przedstawiono za okres 01.01-30.06.2021 r. Dane porównawcze dla</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skróconego
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przedstawiono
wg stanu na 31.12.2020 r. Dane porównawcze dla skróconego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochodów
przedstawiono za okres 01.01-30.06.2020 r. Zastosowano</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">następujące
kursy przeliczenia na EUR: dla skróconego jednostkowego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z sytuacji finansowej 4,5208 na 30.06.2021 i 4,6148 na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31.12.2020
r., dla skróconego jednostkowego sprawozdania z zysków lub</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">strat
i innych całkowitych dochodów 4,4413 za okres 01.01-30.06.2020 r.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
4,5472 za okres 01.01-30.06.2021r.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport polroczny gk cp s.a. 30.06.2021_signed.pdfraport polroczny gk cp s.a. 30.06.2021_signed.pdf SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 6 MIESIĘCY 2021 ROKU
Capital Park S.A. - raport jednostkowy H1 2021_02092021.pdfCapital Park S.A. - raport jednostkowy H1 2021_02092021.pdf Raport z przeglądu jednostkowego SF
Capital Park S.A. - raport skonsolidowany H1 2021 02092021.pdfCapital Park S.A. - raport skonsolidowany H1 2021 02092021.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Jan Motz Prezes Zarządu
2021-09-03 Kinga Nowakowska Członek Zarządu
2021-09-03 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki