REKLAMA

CALATRAVA CAPITAL SA: wyniki finansowe

2017-04-27 18:56
publikacja
2017-04-27 18:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
2016_-_spr._finansowe_-_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2016-_spr._zarzadu_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CTC_opinia_konsolidacja_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CTC_-_oswiadczenie_ad._stanowiska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-04-27
CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-761 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Belwederska 23
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 4 069 4 665 930 1 115
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 774 -2 105 -1 777 -503
III. Zysk (strata) brutto -7 158 105 -1 636 25
IV. Zysk (strata) netto -7 158 -40 -1 636 -10
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej -7 158 -40 -1 617 -10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -309 -678 -70 -159
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 152 656 34 154
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 112 45 25 11
X. Przepływy pieniężne netto, razem -45 23 -10 5
XI. Aktywa, razem 31 389 43 917 7 089 10 306
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 799 43 445 6 504 10 195
XIII. Zobowiązania długoterminowe 895 608 202 143
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 904 42 837 6 302 10 052
XV. Kapitał własny w tym: 2 590 472 585 111
XVI. - kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej 2 590 472 585 111
XVII. - udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) 0 0 0 0
XVIII. Kapitał zakładowy 15 000 5 490 3 388 1 288
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 000 000 5 490 000 15 000 000 5 490 000
XX. Średnia liczba akcji w okresie 10 325 178 5 302 885 10 325 178 5 302 885
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,48 -0,01 -0,11 0,00
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,38 0,00 -0,09 0,00
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,17 0,09 0,04 0,02
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,14 0,03 0,03 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2016 - spr. finansowe - GRUPA.pdf2016 - spr. finansowe - GRUPA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2016 rok
2016- spr. zarządu GRUPA.pdf2016- spr. zarządu GRUPA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Calatrava Capital S.A. za 2016 rok
CTC opinia konsolidacja 2016.pdfCTC opinia konsolidacja 2016.pdf Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2016 rok
CTC - oświadczenie ad. stanowiska.pdfCTC - oświadczenie ad. stanowiska.pdf Stanowisko Spółki w sprawie odmowy wyrażenia opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2016 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-27 JACEK MAKOWIECKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU SPÓŁKI JACEK MAKOWIECKI


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-27 RENATA SKROBISZEWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY RENATA SKROBISZEWSKA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki