REKLAMA

CALATRAVA CAPITAL SA: wyniki finansowe

2017-04-27 18:24
publikacja
2017-04-27 18:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
2016_-_spr._finansowe_-_CTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2016-_spr._zarzadu_CTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CTC_opinia_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CTC_-_oswiadczenie_ad._stanowiska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-04-27
CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-761 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Belwederska 23
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* 4 069 3 480 930 832
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 298 -1 407 -1 668 -336
III. Zysk (strata) brutto -6 664 -80 -1 523 -19
IV. Zysk (strata) netto -6 664 -80 -1 523 -19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -58 12 -13 3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 19 4 4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 -3 -1 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -46 28 -10 7
IX. Aktywa, razem 31 224 42 053 7 058 9 868
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 241 41 089 6 384 9 642
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 14 2 3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 852 34 567 4 487 8 111
XIII. Kapitał własny 2 983 964 674 226
XIV. Kapitał zakładowy 15 000 5 490 3 391 1 288
XV. Liczba akcji (w szt.) 15 000 000 5 490 000 15 000 000 5 000 000
XVI. Średnia liczba akcji w okresie 10 325 178 5 302 885 10 325 178 5 302 885
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,44 -0,01 -0,10 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,36 0,00 -0,15 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,16 0,05 0,04 0,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2016 - spr. finansowe - CTC.pdf2016 - spr. finansowe - CTC.pdf Sprawozdanie finansowe Calatrava Capital za 2016 rok
2016- spr. zarządu CTC.pdf2016- spr. zarządu CTC.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Calatrava Capital S.A. za 2016 rok
CTC opinia 2016.pdfCTC opinia 2016.pdf Opinia biełego rewidenta do sprawozdania finansowego Calatrava Capital S.A. za 2016 rok
CTC - oświadczenie ad. stanowiska.pdfCTC - oświadczenie ad. stanowiska.pdf Stanowisko spółki Calatrava Capital S.A. w sprawie odmowy wyrażenia opinii do sprawozdania finansowego za 2016 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-27 JACEK MAKOWIECKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU SPÓŁKI JACEK MAKOWIECKI


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-27 RENATA SKROBISZEWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY RENATA SKROBISZEWSKA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki