REKLAMA

BVT: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2023-03-02 19:51
publikacja
2023-03-02 19:51
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki (zmiana §8 – kapitał docelowy oraz dodanie w §5 pkt 14), wynikające z treści uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2023 r.

Poniżej Zarząd przedstawia wyszczególnienie zarejestrowanych zmian.
- §8:
dotychczasowe brzmienie:
㤠8.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 30 czerwca 2023 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 830.000,00 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

zarejestrowane brzmienie:
„§8
1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 23 lutego 2026 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.452.999,97 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

- §5:
zarejestrowany pkt 14):
„14) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.”

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230302_195158_0000145675_0000147565.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki