REKLAMA

BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2022-09-23 00:07
publikacja
2022-09-23 00:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_GK_BUMECH_06.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bumech_JSF_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Bumech_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZarzadu_IH2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane do skróconego sprawozdania Grupy Bumech S.A
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 469 761 202 706 101 183 44 578
II. Koszt własny sprzedaży 254 667 175 442 54 853 38 582
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197 135 24 708 42 461 5 434
IV. Zysk (strata) brutto 186 434 21 940 40 156 4 825
V. Zysk (strata) netto 145 175 21 240 31 270 4 671
VI. Liczba udziałów/akcji średnioważona w sztukach 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 10,02 1,47 2,16 0,32
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 189 122 42 655 40 735 9 380
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 519 31 746 -6 358 6 981
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 396 -12 402 -2 885 -2 727
XI. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21
XII. Aktywa trwałe 688 743 714 720 147 148 155 394
XIII. Aktywa obrotowe 435 445 222 600 93 032 48 398
XIV. Kapitał własny 568 381 437 123 121 433 95 039
XV. Zobowiązania długoterminowe w tym: 212 321 222 140 45 362 48 298
XVI. - Zobowiązania długoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 19 083 26 947 4 077 5 961
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 343 486 278 057 73 385 60 455
XVIII. - Zobowiązania krótkoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 242 2 574 52 569
XIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 39,25 30,18 8,39 6,56
Dane do skróconego sprawozdania Bumech S.A
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 768 23 475 5 335 5 163
XXI. Koszt własny sprzedaży 23 849 21 357 5 137 4 697
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 238 -1 606 -482 -353
XXIII. Zysk (strata) brutto 122 376 5 616 26 359 1 235
XXIV. Zysk (strata) netto 96 234 5 616 20 728 1 235
XXV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608
XXVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,65 0,39 1,43 0,09
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 061 2 470 -2 598 543
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 104 8 917 9 500 1 961
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 256 -573 -701 -126
XXX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21 Stan na 30.06.22 Stan na 30.06.21
XXXI. Aktywa trwałe 228 511 164 798 48 821 35 830
XXXII. Aktywa obrotowe 101 770 57 910 21 743 12 591
XXXIII. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0
XXXIV. Kapitał własny 160 604 78 852 34 313 17 144
XXXV. Zobowiązania długoterminowe w tym : 90 331 95 737 19 299 22 767
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 19 133 26 997 4 088 5 870
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 79 346 48 119 16 952 8 510
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 242 2 575 52 560
XXXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 11,09 5,44 2,37 1,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK IH2022.pdfSSF GK IH2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Raport z przeglądu GK BUMECH 06.2022-sig.pdfRaport z przeglądu GK BUMECH 06.2022-sig.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Bumech_JSF IH2022.pdfBumech_JSF IH2022.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Raport z przeglądu JSF Bumech 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu JSF Bumech 30.06.2022.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
SSZarządu_IH2022.pdfSSZarządu_IH2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Artur SIewierski Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki