REKLAMA

BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2020-11-16 17:35
publikacja
2020-11-16 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_30_09_2020.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 007 53 864 12 834 12 502
II. Koszt własny sprzedaży 46 648 53 555 10 502 12 430
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 096 -1 605 -1 147 -373
IV. Zysk (strata) brutto -7 917 -1 818 -1 782 -422
V. Zysk (strata) netto -6 184 -1 808 -1 392 -420
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 12 420 364 14 481 608 12 420 364
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,43 -0,15 -0,10 -0,03
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 437 4 641 774 1 077
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 583 -7 079 -581 -1 643
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 097 1 158 -247 269
XI. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ Stan na 30.09.20 Stan na 31.12.19 Stan na 30.06.20 Stan na 31.12.19
XII. Aktywa trwałe 68 154 78 645 15 056 18 468
XIII. Aktywa obrotowe 33 828 37 732 7 473 8 860
XIV. Kapitał własny 25 603 30 512 5 656 7 165
XV. Zobowiązania długoterminowe w tym: 41 368 44 938 9 138 10 553
XVI. Zobowiązania długoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 29 322 29 879 6 477 7 016
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 35 011 40 927 7 734 9 611
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 5 019 4 591 1109 1 078
XIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,77 2,11 0,39 0,49
Dane z jednostkowego sprawozdania finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 202 30 930 5 899 7 179
XXI. Koszt własny sprzedaży 22 682 31 401 5 106 7 288
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 827 -952 2 888 -221
XXIII. Zysk (strata) brutto -11 856 -1 018 -2 669 -237
XXIV. Zysk (strata) netto -9 370 -1 018 -2 109 -236
XXV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 12 420 363 14 481 608 12 420 363
XXVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,65 -0,08 -0,15 -0,02
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 928 4 732 884 1 098
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 504 -4 623 -789 -1 073
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -629 -1 629 -142 -378
XXX. BILANS Stan na 30.09.20 Stan na 31.12.19 Stan na 30.06.20 Stan na 31.12.19
XXXI. Aktywa trwałe 61 955 67 609 13 686 15 876
XXXII. Aktywa obrotowe 23 475 33 393 5 186 7 841
XXXIII. Kapitał własny 27 860 37 230 6 154 8 743
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe w tym: 37 778 41 019 8 345 9 632
XXXV. - Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 29 322 29 930 6 477 7 028
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 19 792 22 753 4 372 5 343
XXXVII. - Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 5 070 4 599 1 120 1 080
XXXVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,92 2,57 0,42 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 30 09 2020.BES.pdfSSF 30 09 2020.BES.pdf Skrócone SSF Grupy Bumech S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki