REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 01:25
publikacja
2022-09-30 01:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_JSF_H1_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_SZzD_JSF_H1_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_raport_z_przegladu_30.06.2022_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_BAH_jednostkowy_H1_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_SSF_H1_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_raport_z_przegladu_30.06.2022_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_BAH_skonsolidowany_H1_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. AKTYWA RAZEM 214268 201528 45778 43817
II. AKTYWA TRWAŁE 115466 109270 24669 23758
III. AKTYWA OBROTOWE 98802 92258 21109 20059
IV. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY - - - -
V. PASYWA RAZEM 214268 201528 45778 43817
VI. KAPITAŁ WŁASNY 2940 (15199) 628 (3304)
VII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 22954 41174 4904 8952
VIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 188374 175553 40246 38169
IX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 163425 156940 35201 34514
X. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (141333) (140228) (30442) (30838)
XI. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 22092 16712 4759 3676
XII. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (19172) (15002) (4130) (3299)
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 7984 1264 1720 278
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (2962) (2735) (638) (601)
XV. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7942 239 1711 54
XVI. PRZYCHODY FINANSOWE 215 7 46 2
XVII. KOSZTY FINANSOWE (757) (170) (163) (37)
XVIII. ROZLICZENIE LIKWIDACJI JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 63 - 14 -
XIX. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 7463 76 1608 19
XX. PODATEK DOCHODOWY (367) 163 (79) 36
XXI. ZYSK/(STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 7096 239 1529 55
XXII. ZYSK/(STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ 877 3660 189 805
XXIII. ZYSK/(STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY 7973 3899 1717 857


I-VIII: POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NA DZIEŃ 30
CZERWCA 2022 ROKU ORAZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.IX-XXIII:
POZYCJE SKONSLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY OD
1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021
ROKU.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BAH JSF_H1 2022 final.pdfBAH JSF_H1 2022 final.pdf JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BAH SZzD_JSF_H1 2022 final.pdfBAH SZzD_JSF_H1 2022 final.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
BAH_raport z przeglądu 30.06.2022_JSF.pdfBAH_raport z przeglądu 30.06.2022_JSF.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wybrane BAH jednostkowy H1 2022 final.pdfWybrane BAH jednostkowy H1 2022 final.pdf JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
BAH SSF_H1 2022 final.pdfBAH SSF_H1 2022 final.pdf SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BAH_raport z przeglądu 30.06.2022_SSF.pdfBAH_raport z przeglądu 30.06.2022_SSF.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wybrane dane BAH skonsolidowany H1 2022 final.pdfWybrane dane BAH skonsolidowany H1 2022 final.pdf SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki