REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2021-05-01 00:18
publikacja
2021-05-01 00:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GKB_R_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ESG_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_Sprawozdanie_z_badania_GK_BRS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 5 554 579 6 259 519 1 241 469 1 455 093
II. Zysk na działalności operacyjnej 54 089 210 298 12 089 48 886
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 282 698 (96 780) 63 184 (22 498)
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 281 490 (98 745) 62 914 (22 954)
V. Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej 279 106 (87 977) 62 381 (20 451)
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000 202 445 256 202 000 000 202 445 256
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 1,38 (0,43) 0,31 (0,10)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 882) 455 417 (2 432) 105 867
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 113 599 (538 799) 25 390 (125 250)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (115 335) 148 619 (25 778) 34 548
XI. stan na: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 4 098 778 4 788 372 888 181 1 124 427
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 2 465 184 3 253 315 534 191 763 958
XIV. Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną 4 097 774 4 787 390 887 964 1 124 196
XV. Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną 2 447 657 3 237 018 530 393 760 131
XVI. Kapitał własny 1 633 594 1 535 057 353 990 360 469
XVII. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 612 540 1 346 509 349 428 316 193
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonriuszy
SSF GKB R 2020.pdfSSF GKB R 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności w 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności w 2020 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dot. sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie RN dot. sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań finsnsowych za 2020 rok
Sprawozdanie ESG 2020.pdfSprawozdanie ESG 2020.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
BDO Sprawozdanie z badania GK BRS 2020.pdfBDO Sprawozdanie z badania GK BRS 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Agata Kęszczyk - Grabowska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki