REKLAMA
BADANIE

BOMI: wyniki finansowe

2013-09-02 18:32
publikacja
2013-09-02 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 321 284 171 3 399 67 266
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 141 -256 266 3 356 -60 661
III. Zysk (strata) brutto 10 926 -868 919 2 593 -205 682
IV. Zysk (strata) netto 10 926 -868 206 2 593 -205 514
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 424 -16 342 1 999 -3 868
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 206 -3 022 49 -715
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 19 787 0 4 684
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 630 423 2 048 100
IX. Aktywa, razem 34 442 95 565 7 956 22 426
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 263 457 308 708 60 856 72 445
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 5 598 0 1 314
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 262 759 303 110 60 695 71 131
XIII. Kapitał własny ogółem -229 014 -213 143 -52 900 -50 018
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej -229 014 -213 143 -52 900 -50 018
XV. Kapitał zakładowy 6 174 6 174 1 426 1 449
XVI. Liczba akcji (w szt.) 61 736 904 61 736 904 61 736 904 61 736 055
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 61 736 904 50 546 055 61 736 904 50 546 055
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 -17,18 0,04 -3,33
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 -17,18 0,04 -4,07
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 -3,45 0,13 -0,81
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 -4,22 0,13 -0,99
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_finansowe.pdfsprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe
oświadczenie.pdfoświadczenie.pdf Oświadzczenie o rzetelności Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-02 Grażyna Ossowska – Mazurek Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki