47,0000 zł
-1,47% -0,7000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_01_2020_pl.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUT_01_2020_en.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 29 stycznia 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu (po dokonaniu sprostowania) przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 czerwca 2019 r. (dalej „ZWZ”), na które zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 14 stycznia 2020 r. i sprostowane dnia 21 stycznia 2020 r.


Nowe lub zmienione postanowienia:

Zmieniono § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c) nadając mu następujące brzmienie (uchwała Nr 41 ZWZ):

„c) wyrażenia zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40.000.000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/ udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,”

Zmieniono § 20 ust. 1 pkt 1) lit. d) nadając mu następujące brzmienie (uchwała NR 41 ZWZ):

„d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

Zmieniono § 20 ust. 1 pkt 1) lit. j) nadając mu następujące brzmienie (uchwała Nr 41 ZWZ)

„j) wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3) i § 6 ust. 1 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych,”

Zmieniono § 20 ust. 1 pkt 2) lit. e) i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 41 ZWZ):

„e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f),”

Zmieniono § 20 ust. 5 nadając mu następujące brzmienie (uchwała Nr 41 ZWZ):

„5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet ds. Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

Wykreślono dotychczasowy § 20 ust. 6, który został zastąpiony dotychczasowym § 20 ust. 7 w nowym brzmieniu (uchwała Nr 41 ZWZ):

„6. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w § 16 ust. 4.”

Zmieniono § 22 ust. 2 pkt 11) i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 42 ZWZ):

„11) z zastrzeżeniem § 20 ust.1 pkt 1 lit. d) decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) zł, ale wyższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

Zmieniono § 22 ust. 2 pkt 12) i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 42 ZWZ):

„12) z zastrzeżeniem pkt 11) oraz ust. 3 i ust. 4 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,”

Dodano § 22 ust. 2 pkt 13) w brzmieniu (uchwała Nr 42 ZWZ):

„13) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania z dokonanych inwestycji kapitałowych, których wartość jest niższa niż wskazana w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c)”

Zmieniono § 22 ust. 3 i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 42 ZWZ):

„3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności bankowych wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 9), czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.”


Dotychczasowy § 22 ust. 4 został oznaczony jako ust. 5, a w jego miejsce dodano ust. 4 o nowym brzmieniu (uchwała Nr 42 ZWZ):

„4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 11) i 12), mogą być podejmowane przez komitety Banku oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w banku, na podstawie upoważnień udzielonych uchwałą Zarządu Banku.”

Zmieniono § 23 i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 43 ZWZ):

„Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Zmieniono § 25 ust. 1 i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 44 ZWZ)

„1. Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Pion Prawny, Pion Audytu Wewnętrznego i Pion Monitoringu Zgodności.”

Zmieniono § 27 ust. 1 pkt 1) i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 45 ZWZ):

„1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: obszary, piony, departamenty, biura, zespoły oraz inne komórki organizacyjne określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,”

Zmieniono § 33 i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 46 ZWZ):

„1. Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:
1) Uchwał Walnego Zgromadzenia – w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
2) Uchwał Rady Nadzorczej – w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
3) Uchwał Zarządu Banku,
4) Pism okólnych członków Zarządu Banku,
5) Pism okólnych dyrektorów wykonawczych i zarządzających Banku,
6) Pism okólnych osób upoważnionych przez Prezesa Zarządu Banku,
7) Pism okólnych dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,
8) Regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku wydawanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,
9) Regulaminów wewnętrznych pionów/podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku wydawanych przez nadzorujących członków Zarządu/dyrektorów wykonawczych.

2. Kompetencje do wydawania przepisów wewnętrznych przysługują:
1) Walnemu Zgromadzeniu – w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,
2) Radzie Nadzorczej – w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,
3) Zarządowi Banku – w zakresie określonym przepisami prawa oraz do wydawania polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,
4) członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do podległego obszaru zarządzania, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów druków i formularzy, instrukcji służbowych, taryf prowizji i opłat, tabel oprocentowania, regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,
5) dyrektorom wykonawczym i zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego –
w odniesieniu do podległych komórek lub jednostek organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych,
6) osobie upoważnionej przez Prezesa Zarządu Banku – w zakresie określonym w treści tego upoważnienia,
7) dyrektorowi jednostki organizacyjnej Banku – do wydawania regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Banku,
8) dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w ramach merytorycznej właściwości tej komórki, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych.

3. Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.”

Zmieniono 35 ust. 5 i nadano mu następujące brzmienie (uchwała Nr 47 ZWZ):

„5. Operacyjnie Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
STATUT 01 2020_pl.docxSTATUT 01 2020_pl.docx Statut BNP Paribas Bank Polska S.A. - tekst jednolity - wersja PL
STATUT 01 2020_en.docxSTATUT 01 2020_en.docx Statut BNP Paribas Bank Polska S.A. - tekst jednolity - wersja ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entry of the Amendments to the Articles of Association of BNP Paribas
Bank Polska S.A. into the National Court Register


current report no. 2/2020


date: 30 January 2020


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 29 January 2020 the Bank obtained information that the
District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Business
Division of the National Court Register registered (after rectification)
a part of the amendments to the Articles of Association of the Bank,
adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank on 27 June 2019
(“OGM”), to which the Financial Supervision Authority granted its
consent.


Furthermore, the Bank provides the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association, including the amendments registered by the
Court on 14 January 2020 and rectified on 21 January 2020.

New or amended provisions are as follows:


Art. 20 para. 1, item 1), section c) is hereby amended to read as
follows (Resolution no 41 of the OGM):


“c) approval of making equity investments by the Bank, if the value of
such an investment (understood as the purchase price or sale price of a
specific asset) exceeds the equivalent of PLN 40,000,000 (forty million
zlotys), except entering into securities underwriting agreements,
whereas the term “equity investment” should be understood as the
purchase and sale of shares/interest, joining and withdrawal from
commercial law companies, “


Art. 20 para. 1, item 1), section d) is hereby amended to read as
follows (Resolution no 41 of the OGM):


“d) expression of consent to the acquisition or disposal of real estate,
a share in real estate or perpetual usufruct, if their value amounts at
least to 10,000,000 (ten million) zlotys, provided however, that the
resolution of the Supervisory Board is not required when the acquisition
or disposal of the real estate, interest in real estate or perpetual
usufruct right is related to the satisfaction of the Bank’s claims
against its debtor, securing the Bank’s receivables, or is subject to a
lease agreement (umowa leasingu), in which the Bank is the financing
party, including in particular any acquisition in the performance of the
lease agreement, disposal after the termination of the lease terms or
during the same, as well as disposal after the termination of the lease
agreement concerning particular real estate, interest in real estate or
perpetual usufruct right, regardless of the value of such real estate,
interest therein or perpetual usufruct right,”


Art. 20 para. 1, item 1), section j) is hereby amended to read as
follows (Resolution no 41 of the OGM):


“j) giving consent to conducting operations the purpose of which is to
contract a liability or dispose of assets with the total value in
relation to one entity exceeding 10% of shareholders’ equity, with the
exception of banking operations referred to in § 5 para. 2, operations
referred to in § 5 para. 3 item 3 and § 6 para. 1 item 3, and
contracting lombard loans,”


Art. 20 para. 1, item 2), section e) is hereby amended to read as
follows (Resolution no 41 of the OGM):


“e) submission of an annual written report to the General Meeting on the
results of the evaluation mentioned in items a), b) and f),”


Art. 20 para. 5 is hereby amended to read as follows (Resolution no 41
of the OGM):


“5. The Supervisory Board creates internal committees composed of
members of the Supervisory Board, and in particular the Audit Committee,
Remuneration Committee, Nomination Committee and Risk Committee. The
organization, competencies and scope of the responsibilities of the
internal committees are specified in the By-laws of the Supervisory
Board.


Art. 20 para. 6 is hereby deleted and substituted with the existing Art.
20 para. 7 that shall read as follows (Resolution No 41 of the OGM):


"6. The majority of the Audit Committee members fulfil conditions of
independence stipulated in the Act on Statutory Auditors, Audit Firms
and Public Oversight, and at least one of them has qualifications in the
field of accountancy and audit of financial statements. The above
independence requirement is deemed satisfied if the terms and conditions
set forth in this paragraph are fulfilled by persons specified in § 16
para. 4."


Art. 22 para. 2, item 11) is hereby amended to read as follows
(Resolution no 42 of the OGM):


“11) subject to § 20 para. 1, item 1, section d), decisions on
purchasing or selling real estate or the perpetual usufruct right, if
their value is lower than PLN 10,000,000 (in words: ten million) zlotys
but higher than 5,000,000 (five million) zlotys, however the resolution
of the Management Board is not required when the acquisition or disposal
of the share in real estate, interest in real estate or perpetual
usufruct right is related to the satisfaction of the Bank’s claims
against its debtor, securing the Bank’s receivables, or is subject to a
lease agreement (umowa leasingu), in which the Bank is the financing
party, including in particular any acquisition in the performance of the
lease agreement, disposal after the termination of the lease terms or
during the same, as well as disposal after the termination of the lease
agreement concerning particular real estate, interest in real estate or
perpetual usufruct right, regardless of the value of such real estate,
interest therein or perpetual usufruct right,”


Art. 22 para. 2, item 12) is hereby amended to read as follows
(Resolution no 42 of the OGM):


“12) without prejudice to item 11 and para. 3 and para. 4 below, making
decisions on assuming obligations and managing a right, if the total
value of the same with regard to one entity exceeds 5% of equity,”


Art. 22 para. 2, item 13) is added that reads as follows (Resolution no
42 of the OGM):


“13) providing the Supervisory Board with a quarterly report on equity
investments made in the value lower than the amount specified in § 20
para. 1, item 1, section c)”


Art. 22 para. 3 is hereby amended to read as follows (Resolution no 42
of the OGM):


“3. The resolution of the Management Board mentioned in para. 2 item 12
is not required in the event of providing bank services determined in §
5 para. 2 item 9), the services determined in § 6 item 3), plus taking
out lombard loans.”


The existing Art. 22 para. 4 is marked as para. 5 and new para. 4 is
added that reads as follows (Resolution No 42 of the OGM):


“4. The decisions referred to in para. 2 points 11) and 12), can be
taken by the Bank’s committees and other persons holding managerial
positions on the basis of authorizations granted under the resolution of
the Bank’s Management Board.”


Art. 23 is hereby amended to read as follows (Resolution no 43 of the
OGM):


“The resolutions of the Bank Management Board are adopted by absolute
majority of votes cast, in the presence of at least a half of the
Management Board members. In the case of an equal number of votes the
President of the Management Board shall have the casting vote.”


Art. 25 para. 1 is hereby amended to read as follows (Resolution no 44
of the OGM):


“1. The President of the Bank Management Board manages the current
activities of the Bank and represents the Bank Management Board before
third parties, plus coordinates the work of the other members of the
Bank Management Board, convenes the meetings of the Management Board and
chairs the meetings, plus applies to the Supervisory Board for
appointing further members of the Management Board. The President of the
Management Board shall supervise in particular, the Legal Line, Internal
Audit Line and Compliance Line.”


Art. 27 para. 1, item 1) is hereby amended to read as follows
(Resolution no 45 of the OGM):


“1) the Bank’s Head Office consisting of: areas, lines, departments,
bureaus, teams and other organisational sections determined in the
regulations referred to in para. 2,”


Art. 33 is hereby amended to read as follows (Resolution no 46 of the
OGM):


“1. The internal regulations of the Bank are issued in the following
forms:


1) Resolutions of the General Meeting – in matters which fall within the
competence of the General Meeting,


2) Resolutions of the Supervisory Board - in matters which fall within
the competence of the Supervisory Board,


3) Resolutions of the Bank’s Management Board,


4) Circular letters of members of the Bank’s Management Board,


5) Circular letters of the Bank’s executive and managing directors,


6) Circular letters of the persons authorized by the President of the
Bank’s Management Board,


7) Circular letters of the directors of basic organizational sections of
the Bank Head Office,


8) By-laws of the Bank’s organizational units, issued by directors of
the organizational units of the Bank,


9) Internal regulations of lines/basic organisational sections of the
Bank’s Head Office issued by the supervising members of the Management
Board/executive directors.

2. The power to issue internal regulations shall be conferred upon:


1) General Meeting - in the scope provided for in legal provisions as
well as in the provisions of the Bank’s Articles of Association,


2) Supervisory Board - in the scope provided for in legal provisions as
well as in the provisions of the Bank’s Articles of Association,


3) Management Board of the Bank - in the scope provided for in legal
provisions and to issue policies and methodologies, unless the Articles
of Association of the Bank provide otherwise,


4) member of the Management Board of the Bank – with respect to the
subordinated management area, including the issuance of model
agreements, general terms and conditions of agreements, regulations,
models of official letters and forms, official instructions, fees and
commissions tables, interest rate tables, regulations of various
promotions and competitions, as well as policies and methodologies to
the extent specified by a resolution referred to in paragraph 3,


5) executive and managing directors of the Bank and the director of the
Brokerage House - with respect to the subordinated organisational
sections or units, including also the issuance of the models of official
letters and forms, and official instructions,


6) person authorized by the President of the Management Board – within
the scope determined in the contents of the authorization,


7) director of an organizational unit of the Bank – to the issuance of
by-laws of the organizational unit of the Bank,


8) director of the basic organizational section of the Bank Head Office
– within the content-related competence of such a section, including to
the issuance of models of official letters and forms and official
instructions.


3.The detailed principles and methods of preparing, advising on, issuing
(also approving) and circulating internal regulations within the Bank
are determined by the resolution of the Management Board.”

Art. 35 para. 5 is hereby amended to read as follows (Resolution no 47
of the OGM):


“5. Operationally, the Managing Director of the Internal Audit Line
shall report directly to the President of the Management Board.”

Legal basis


Article 5 item 1) and Article 6 of the Minister of Finance Ordinance
dated 29 March 2018 regarding the current and periodic information
disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Andre Boulanger Wiceprezes Zarządu
2020-01-30 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.