REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BioMaxima S.A.

2022-01-26 08:32
publikacja
2022-01-26 08:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BioMaxima S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał:

1) Uchwała Nr 77/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki BIOMAXIMA S.A.

§ 1
Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 31 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BIOMAXIMA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00015”,
b) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00015”,
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00015”,
d) 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00015”,
e) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00031”, pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLBIOMX00015”,
f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00031”, pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLBIOMX00015”;
2) notować akcje spółki BIOMAXIMA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BIOMAXIMA” i oznaczeniem „BMX”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2) uchwała nr 75/2022 w sprawie wykluczenia z dniem 31 stycznia 2022 roku z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki oznaczonych kodem PLBIOMX00015 w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Ponadto Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 28 stycznia 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

3) uchwała nr 76/2022 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F Spółki, zgodnie z którą postanowił dopuścić z dniem 31 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda:
a) 1.440.000 akcji serii A,
b) 600.000 akcji serii B,
c) 1.000.000 akcji serii C,
d) 690.000 akcji serii D,
e) 190.000 akcji serii E,
f) 400.000 akcji serii F

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2022-01-26 Henryk Lewczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki