REKLAMA

BETACOM: wyniki finansowe

2020-11-30 21:30
publikacja
2020-11-30 21:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Betacom_Raport_z_przegladu_PSF_2020-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_2020.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 410 49 083 9 946 11 378
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 475 -743 106 -172
III. Zysk (strata) brutto 405 -768 91 -178
IV. Zysk (strata) netto 323 -634 72 -147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 050 3 346 1 131 776
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -109 -1 286 -24 -298
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 477 -682 779 -158
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 418 1 378 1 885 319
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 961 46 406 8 828 10 610
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 088 26 967 4 217 6 166
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 387 9 88
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 099 22 858 3 556 5 226
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 873 19 439 4 611 4 445
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 446 462
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 -0,31 0,04 -0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 -0,31 0,04 -0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,33 9,62 2,28 2,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,33 9,62 2,28 2,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Betacom Raport z przeglądu PSF 2020-sig.pdfBetacom Raport z przeglądu PSF 2020-sig.pdf Raport Firmy Audytorskiej z rzeglądu skróconego SF

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdfOswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdf Oświadczenie Zarządu Betacom w sprawie rzetelności SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Bartłomiej Antczak Magda Pleskacz Robert Fręchowicz Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu Członek Zarzadu Bartłomiej Antczak Magda Pleskacz Robert Fręchowicz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Polnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdfPolnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 9 280 11 011 11 643
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 624 5 075 4 235
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 757 1 029 1 636
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 2 640 2 640 2 640
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 640 2 640 2 640
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 000 2 000 2 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 640 640 640
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 259 2 267 3 132
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 999 1 058 991
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 260 1 209 2 141
II. Aktywa obrotowe 30 681 28 019 34 763
1. Zapasy 1 103 501 492
2. Należności krótkoterminowe 7 726 13 908 22 018
2.1. Od jednostek powiązanych 171 85 47
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 7 555 13 823 21 971
3. Inwestycje krótkoterminowe 13 668 5 251 5 716
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 668 5 251 5 716
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 668 5 251 5 716
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 184 8 359 6 537
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 39 961 39 030 46 406
PASYWA
I. Kapitał własny 20 873 20 551 19 439
1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy 18 530 18 053 18 053
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 323 478 -634
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 088 18 479 26 967
1. Rezerwy na zobowiązania 2 307 2 332 2 368
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 157 1 134 754
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 798 927 536
a) długoterminowa 103 103 103
b) krótkoterminowa 695 824 433
1.3. Pozostałe rezerwy 352 271 1 078
długoterminowe
a) krótkoterminowe 352 271 1 078
2. Zobowiązania długoterminowe 41 52 387
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 41 52 387
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 099 14 801 22 858
3.1. Wobec jednostek powiązanych 26 29 46
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 971 14 672 22 779
3.3. Fundusze specjalne 102 100 33
4. Rozliczenia międzyokresowe 641 1 294 1 354
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 641 1 294 1 354
a) długoterminowe 54 162 321
b) krótkoterminowe 587 1 132 1 033
P a s y w a r a z e m 39 961 39 030 46 406
Wartość księgowa 20 873 20 551 19 439
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,33 10,17 9,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,33 10,17 9,62
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 3 443 3 338 2 438
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 443 3 338 2 438
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 443 3 338 2 438
2. Inne (z tytułu) 5 398 4 774 4 708
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000
- blokada środków na rachunku bankowym 1 398 774 708
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 8 841 8 112 7 146

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 410 49 083
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 536 19 681
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 874 29 402
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 044 42 761
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 316 17 186
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 728 25 575
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 366 6 322
IV. Koszty sprzedaży 4 187 5 073
V. Koszty ogólnego zarządu 1 739 1 980
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 440 -731
VII. Pozostałe przychody operacyjne 57 48
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 14
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 39 34
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 22 60
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 30
2. Inne koszty operacyjne 22 30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 475 -743
X. Przychody finansowe 13 30
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 20
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 12 10
XI. Koszty finansowe 83 55
1. Odsetki w tym: 40 55
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 43
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 405 -768
XIII. Podatek dochodowy 82 -134
część bieżąca
a) część odroczona 82 -134
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 323 -634
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 323 -634
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 -0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 -0,31
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 551 20 679 20 679
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 551 20 679 20 679
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 053 17 528 17 528
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 477 525 525
a) zwiększenia (z tytułu) 477 525 525
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 477 525 525
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 530 18 053 18 053
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 477 1 131 1 131
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 477 1 131 1 131
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 477 1 131 1 131
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 477 1 131 1 131
- wypłata dywidendy 606 606
- odpis na kapitał zapasowy 477 525 525
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto 323 478 -634
a) zysk netto 323 478
b) strata netto 634
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 873 20 551 19 439
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 323 -634
II. Korekty razem 4 727 3 980
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 849 901
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 18 49
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 -2
5. Zmiana stanu rezerw -25 -60
6. Zmiana stanu zapasów -601 286
7. Zmiana stanu należności 6 182 -8 031
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 208 9 702
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 530 1 135
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 050 3 346
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 23 91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 49
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 5
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 5
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 37
II. Wydatki 132 1 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 132 1 377
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -109 -1 286
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 500 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 3 500
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 23 682
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 606
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18 22
3. Odsetki 5 54
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 477 -682
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 418 1 378
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 418 1 378
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 251 4 338
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 668 5 716
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 398 708
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_2020.pdfInformacja_dodatkowa_2020.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego SF
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki