REKLAMA

BERLING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 18:41
publikacja
2021-04-27 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Berling_SA_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Berling_SA_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Berling_SA_informacja_Zarzadu_o_Firmie_Audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Berling_SA_oswiadczenie_Zarzadu_o_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Berling_SA_list_Prezes_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BERLING_2020_SzB_BSF_MSSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Berling_SA_ocena_RN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 76 262 68 203 17 045 15 855
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 272 3 892 1 402 905
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 248 3 319 1 397 772
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 7 732 2 999 1 728 697
V. Zysk (strata) netto 6 222 2 445 1 391 568
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 024 1 183 1 793 275
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -92 -83 -21 -19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -583 -714 -130 -166
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 7 348 386 1 642 90
X. Aktywa/Pasywa razem 81 344 74 545 17 627 17 505
XI. Aktywa trwałe 26 886 27 125 5 826 6 370
XII. Aktywa obrotowe 54 458 47 420 11 801 11 135
XIII. Kapitał własny 74 030 67 807 16 042 15 923
XIV. Zobowiązania razem 7 315 6 738 1 585 1 582
XV. Zobowiązania długoterminowe 159 35
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 7 155 6 738 1 550 1 582
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 17 363 17 363 17 363 17 363
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,36 0,14 0,08 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,26 3,91 0,92 0,92


Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym


i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez
NBP, w szczególności:


- kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2020 r. –
kurs ogłoszony przez NBP – tabela


kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r. tj. 4,6148
zł; 31.12.2019 r. – kurs ogłoszony


przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia
31.12.2019 r. tj. 4,2585 zł),


- kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni


dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2020 r. 4,4742 zł; w 2019 r.
4,3018 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Berling SA JSF 2020.pdfBerling SA JSF 2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe BERLING S.A.
Berling SA sprawozdanie z działalności 2020.pdfBerling SA sprawozdanie z działalności 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności BERLING S.A.
Berling SA informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2020.pdfBerling SA informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego BERLING S.A.
Berling SA oświadczenie Zarządu o JSF 2020.pdfBerling SA oświadczenie Zarządu o JSF 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym BERLING S.A.
Berling SA list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdfBerling SA list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdf List Prezes BERLING S.A. do akcjonariuszy
BERLING_2020_SzB_BSF_MSSF.PDFBERLING_2020_SzB_BSF_MSSF.PDF Opinia i raport niezależnego rewidenta - BERLING S.A.
Berling SA ocena RN 2020.pdfBerling SA ocena RN 2020.pdf Ocena Rady Nadzorcze - BERLING S.A

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Hanna Berling Prezes Zarządu
2021-04-27 Jakub Wołczaski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Zbigniew Dorodziński Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki