BERLING S.A.: wyniki finansowe

2019-09-10 08:51
publikacja
2019-09-10 08:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Berling_sprawozdanie_finansowe_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_sprawozdanie_z_dzialalnosci_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BERLING_Raport_PSSF_MSSF_2q_2019_B-think.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BERLING_Raport_PSF_MSSF_2q_2019_B-think.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 36 111 37 098 8 421 8 751
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 572 5 503 1 300 1 298
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 317 4 690 1 240 1 106
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 264 5 919 1 228 1 396
V. Zysk (strata) netto 4 231 4 760 987 1 123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -276 12 638 -64 2 981
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -352 -582 -82 -137
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -162 37 -38 9
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -790 12 093 -184 2 853
X. Aktywa/Pasywa razem 112 046 110 473 26 351 25 329
XI. Aktywa trwałe 13 749 13 185 3 233 3 023
XII. Aktywa obrotowe 98 298 97 288 23 118 22 306
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 100 524 90 974 23 642 20 858
XIV. Zobowiązania razem 11 522 19 500 2 710 4 471
XV. Zobowiązania długoterminowe 342 100 81 23
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 180 19 400 2 629 4 448
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 17 363 17 550 17 363 17 550
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,24 0,27 0,06 0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 5,79 5,18 1,36 1,19


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku oraz rok 2018
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski: na dzień 30 czerwca 2019 roku – 4,2520 PLN/EUR, na
dzień 30 czerwca 2018 roku – 4,3616 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia


2018 roku – 4,3000 PLN/EUR


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień


każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca
2019 roku – 4,2880 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku –
4,2395 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Berling sprawozdanie finansowe 1H2019.pdfGK Berling sprawozdanie finansowe 1H2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BERLING za rok 2019
GK Berling sprawozdanie z działalności 1H2019.pdfGK Berling sprawozdanie z działalności 1H2019.pdf GK Berling sprawozdanie z działalności
GK BERLING_Raport_PSSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdfGK BERLING_Raport_PSSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta GK
BERLING_Raport_PSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdfBERLING_Raport_PSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Hanna Berling Prezes Zarządu
2019-09-10 Paweł Ciechański Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki