REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2022-06-30 17:45
publikacja
2022-06-30 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BS_BIPK_BIPZ_plan_polaczenia_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_1_uchwala_BS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_uchwala_BIPZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_uchwala_BIPK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_4__ustalenie_wartosci_majatku_BIPZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_zarzadu_BIPZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_6_ustalenie_wartosci_majatku_BIPK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_7__BIPK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BIP_BS_PL_31.05.2022_z_dnia_14.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BIPK_BS_PL_31.05.2022_z_dnia_14.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Benefit IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 1") oraz ze spółką Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 2").
Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Plan Połączenia”), został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Od dnia 30 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki (zakładka: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.
Zarząd Spółki wskazuje, że Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 1 KSH zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
Spółka w najbliższych tygodniach zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podejmowana będzie uchwała o połączeniu Emitenta i Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
Załączniki
Plik Opis
BS_BIPK_BIPZ_plan połączenia_final.pdfBS_BIPK_BIPZ_plan połączenia_final.pdf Plan połączenia
Załącznik 1_uchwała BS.pdfZałącznik 1_uchwała BS.pdf Załącznik 1
Załącznik 2_uchwała BIPZ.pdfZałącznik 2_uchwała BIPZ.pdf Załącznik 2
Załącznik 3_uchwała BIPK.pdfZałącznik 3_uchwała BIPK.pdf Załącznik 3
Zał 4 _ustalenie wartości majątku_BIPZ.pdfZał 4 _ustalenie wartości majątku_BIPZ.pdf Załącznik 4
Załącznik nr 5_oświadczenie zarządu_BIPZ.pdfZałącznik nr 5_oświadczenie zarządu_BIPZ.pdf Załącznik 5
Załącznik nr 6_ustalenie wartości majątku_BIPK.pdfZałącznik nr 6_ustalenie wartości majątku_BIPK.pdf Załącznik 6
Załącznik nr 7_ BIPK.pdfZałącznik nr 7_ BIPK.pdf Załącznik 7
BIP_BS_PL_31.05.2022 z dnia 14.06.2022.pdfBIP_BS_PL_31.05.2022 z dnia 14.06.2022.pdf Bilans BIP
BIPK_BS_PL_31.05.2022 z dnia 14.06.2022.pdfBIPK_BS_PL_31.05.2022 z dnia 14.06.2022.pdf Bilans BIPK

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


First notification to shareholders of the intention to merge Benefit
Systems S.A. with Benefit IP sp. z o.o. and Benefit IP spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Acting on
the basis of Art. 504 §1 of the Polish Commercial Companies Code
(hereinafter, the "CCC") in conjunction with Article 402 §2 of the CCC
and Article 402 §1 of the CCC, the Management Board of Benefit Systems
S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Issuer" or the "Company"),
hereby for the first time announces the intention to merge the Issuer
(as the acquiring company) with Benefit IP sp. z o.o. with its
registered seat in Warsaw (the "Target Company 1") and Benefit IP spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. with its registered seat in
Warsaw (the "Target Company 2")


The merger plan, agreed upon by the merging companies on 30 June 2022,
was published on the Company's website: www.benefitsystems.pl, and also
was published as an annex to this current report.


As of 30 June 2022, the Company made available, on the Company's website
(bookmark: https://www.benefitsystems.pl/en/about-us/merger/), the
documents specified in Article 505 § 1 of the Commercial Companies Code
concerning the Issuer's merger with the Target Company 1 and the Target
Company 2. Until the date of the Extraordinary General Meeting, the
agenda of which provides for the adoption of a resolution on the merger
of the Issuer with the Target Company 1 and the Target Company 2, the
shareholders of the Company have a continuous access to these documents
in the electronic form with the possibility to print them.


The Management Board of the Company would like to note that in
conjunction with Article 520 § 1 of the CCC the merger plan will be
audited by a certified auditor in the matter of correctness and
reliability.


In the coming weeks, the Company will convene an Extraordinary General
Meeting of the Company, during which a resolution on the merger of the
Issuer with the Target Company 1 and the Target Company 2 will be
adopted.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-06-30 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki