REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 24/2021

2021-07-02 19:51
publikacja
2021-07-02 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Benefit_Systems_S.A._w_dniu_29_czerwca_2021r_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 24/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 24/2021 (dalej „Raport”).

Dokonane korekty stanowią sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich wyłącznie w odniesieniu do polskiej wersji językowej załącznika do Raportu i nie dotyczą angielskiej wersji językowej. Korekty nie dotyczą także ani nie mają wpływu na sporządzony akt notarialny z przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Korekta obejmuje sformułowania zawarte w Uchwale nr 5/29.06.2021, w następującym zakresie:

Było:
b) zysk netto w wysokości 81.662 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

Powinno być:
b) stratę netto w wysokości 81.662 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

oraz w Uchwale nr 8/29.06.2021, w następującym zakresie:

Było:
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku stan kapitału własnego w kwocie 523.00 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony złotych).

Powinno być:
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku stan kapitału własnego w kwocie 523.000 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony złotych).

oraz pod Uchwałą nr 15/29.06.2021, w następującym zakresie:

Było:
(…) to jest łącznie oddano 1.390.955 (milion sto dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów,

Powinno być:
(…) to jest łącznie oddano 1.390.955 (milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów,

Skorygowany załącznik do Raportu w polskiej wersji językowej został dołączony do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2021r_korekta.pdfUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2021r_korekta.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Correction of current report no. 24/2021


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the, "Company") hereby hands over corrections of the appendix to
current report no. 24/2021 (the, "Report").


The corrections made correct obvious typographical errors in the Polish
language version of the appendix to the Report and do not apply to the
English language version. Corrections also do not apply to and do not
affect the notarial act of the General Meeting of Shareholders.


The correction includes wording included in Resolution No. 5/29.06.2021,
in the following scope:


It read:


b) net profit in the amount of PLN 81,662 thousand (in words: eighty-one
million six hundred sixty-two thousand zloty),


It should read:


b) net loss in the amount of PLN 81,662 thousand (in words: eighty-one
million six hundred sixty-two thousand zloty),


as well as in Resolution No. 8/29.06.2021, in the following scope:


It read:


5) the statement of changes in equity for the financial year until 31
December 2020, showing equity in the amount of PLN 523,00 thousand (in
words: five hundred twenty-three million zloty).


It should read:


5) the statement of changes in equity for the financial year until 31
December 2020, showing equity in the amount of PLN 523,000 thousand (in
words: five hundred twenty-three million zloty).


as well as below Resolution No. 15/29.06.2021, in the following scope:


It read:


(…) i.e. 1,390,955 (one million one hundred thousand three hundred
eighty-four) valid votes were cast,


It should read:


(…) i.e. 1,390,955 (one million three hundred ninety thousand nine
hundred fifty-five) valid votes were cast,


Corrected appendix to the Report in the Polish language version is
attached to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-07-02 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki