REKLAMA
PIT 2023

BEDZIN: wyniki finansowe

2023-11-28 17:34
publikacja
2023-11-28 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_ECB_SA_SSF_30092023_28.11.2023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
WBRANE DANE SKONSOLIDOWANE 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 174 290 216 746 38 077 46 234
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63 580 -59 002 -13 890 -12 586
III. Zysk (strata) brutto -61 568 -63 806 -13 451 -13 610
IV. Zysk (strata) netto -62 519 -63 684 -13 658 -13 584
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 918 -35 086 4 351 -7 484
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 231 -3 813 -269 -813
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 001 -1 995 -3 496 -426
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 686 -40 894 587 -8 723
IX. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
X. Aktywa trwałe, ogółem 171 053 214 625 36 900 45 763
XI. Aktywa obrotowe, ogółem 654 170 635 223 141 119 135 445
XII. Zobowiązania długoterminowe 7 834 12 695 1 690 2 707
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 646 336 622 528 139 429 132 738
XIV. Kapitał własny -483 117 -420 598 -104 219 -89 682
XV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 139 8 045
XVI. Liczba akcji (w szt 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -19,85 -20,22 -4,34 -4,31
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -19,85 -20,22 -4,34 -4,31
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) -153,41 -133,56 -33,09 -28,48
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) -153,41 -133,56 -33,09 -28,48
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0 0 0 0
XXII. Wybrane dane jednostkowe 30.09.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 871 366 9 148 78
XXIV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 514 -759 986 -162
XXV. Zysk (strata) brutto 5 567 -6 159 1 216 -1 314
XXVI. Zysk (strata) netto 4 623 -6 159 1 010 -1 314
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 602 -1 049 1 879 -224
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -787 -88 -172 -19
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 910 1 562 -1 510 333
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 905 425 198 91
XXXI. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXXII. Aktywa razem 36 531 34 347 7 881 7 324
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 520 30 958 6 152 6 601
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 17 886 6 899 3 858 1 471
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 695 21 026 1 660 4 483
XXXVI. Kapitał własny 8 011 3 389 1 728 723
XXXVII. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 397 3 357
XXXVIII. Liczba akcji (w szt 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 -2,18 0,32 -0,46
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 -2,18 0,32 -0,46
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec 2,54 1,08 0,55 0,23
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na 2,54 1,08 0,55 0,23


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących
zasad:


1.    
Poszczególne
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30 września
2023 roku - według średniego kursu obowiązującego na dzień 30 września
2023 roku - 4,6356  złotych/euro;


2.    
Poszczególne
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia
2022 roku - według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia
2022 roku - 4,6899 złotych/euro;


3.    
Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2023 roku – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 roku - 4,5773 złotych/euro;


4.    
Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres dziewięciu
miesięcy 2022 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 września 2022
roku - 4,6880 złotych/euro.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK ECB SA_SSF 30092023_28.11.2023-sig-sig.pdfGK ECB SA_SSF 30092023_28.11.2023-sig-sig.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Marcin Chodkowski Prezes Zarządu
2023-11-28 Barbara Piontek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki