REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2023-05-30 23:24
publikacja
2023-05-30 23:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_Q1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody operacyjne 2 001 1 169 426 252
II. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 5 623 123 1 196 26
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 340 -1 999 498 -430
IV. Zysk (strata) brutto 115 -1 132 24 -244
V. Zysk (strata) netto -498 -1 884 -106 -405
VI. Aktywa razem 223 750 205 585 47 856 43 836
VII. Zobowiązania razem 108 244 89 430 23 151 19 069
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 51 484 84 133 11 011 17 939
IX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 115 505 116 154 24 704 24 767
X. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 10 837 10 804
XI. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 091 10 136 10 091 10 136
XII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,05 -0,19 -0,01 -0,04
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 073 10 108 10 073 10 108
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 11,47 11,49 2,45 2,45
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 311 1 706 -2 406 367
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 272 3 499 4 738 753
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 574 -7 183 -1 611 -1 546
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 355 -1 971 714 -424
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody operacyjne 865 878 184 189
XX. Koszt własny sprzedaży -111 -154 -24 -33
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -641 -911 -136 -196
XXII. Zysk (strata) brutto -1 961 -386 -417 -83
XXIII. Zysk (strata) netto -2 382 -875 -507 -188
XXIV. Aktywa razem 172 596 180 360 36 915 38 457
XXV. Zobowiązania razem 71 883 77 114 15 374 16 443
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe 31 548 74 055 6 748 15 790
XXVII. Kapitał własny 100 713 103 246 21 541 22 015
XXVIII. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 10 837 10 804
XXIX. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 091 10 136 10 091 10 136
XXX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,24 -0,09 -0,05 -0,02
XXXI. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 073 10 108 10 073 10 108
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 10,00 10,21 2,14 2,18
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -454 4 094 -97 881
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 830 -493 602 -106
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 981 -5 638 -1 698 -1 213
(*) z uwzględnieniem akcji skupionych w celu umorzenia


Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 kwartału 2023 oraz na koniec 1 kwartału 2023 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,7005 i 4,6472 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2023 i 31 grudnia
2023 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,6755 i
4,6899 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q1_2023.pdfSkrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q1_2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2023_03_31
BBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_Q1_2023.pdfBBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_Q1_2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za Q1 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2023-05-30 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2023-05-30 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki