REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2021-02-25 05:49
publikacja
2021-02-25 05:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacej_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020,_sprawozdan_finansowych_Banku_oraz_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_S.A._w_zakresie_funkcjonowania_Komitetu_ds._Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_President_of_Management_Board_of_Bank_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_Chairwoman_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group__4Q_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_of_the_Reports_on_the_activities_of_the_Group_for_2020_and_financial_statements_of_the_Bank_and_the_Group_for_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_S.A._regarding_the_functioning_of_the_Audit_Committee.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. 2 020,00 2 019,00 2 020,00 2 019,00
II. Wynik z tytułu odsetek 5 202 012,00 5 468 046,00 1 162 669,00 1 271 107,00
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 433 650,00 2 533 664,00 543 930,00 588 978,00
IV. Zysk brutto 1 725 015,00 3 002 489,00 385 547,00 697 961,00
V. Zysk netto 1 102 901,00 2 166 617,00 246 503,00 503 654,00
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 101 712,00 2 165 047,00 246 237,00 503 289,00
VII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 1 189,00 1 570,00 266,00 365,00
VIII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,20 8,25 0,94 1,92
IX. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,20 8,25 0,94 1,92
X. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XI. 2 020,00 2 019,00 2 020,00 2 019,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 690 523,00 -1 478 812,00 5 518 422,00 -343 766,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 131 247,00 -7 767 879,00 -5 616 925,00 -1 805 728,00
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 495 100,00 958 397,00 110 657,00 222 790,00
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 54 376,00 -8 288 294,00 12 154,00 -1 926 704,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVI. Aktywa razem 233 217 182,00 203 322 919,00 50 536 791,00 47 745 196,00
XVII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 550,00 1 068,00
XVIII. Zobowiązania wobec innych banków 9 950 663,00 6 539 539,00 2 156 250,00 1 535 644,00
XIX. Zobowiązania wobec klientów 178 303 984,00 157 989 734,00 38 637 424,00 37 099 855,00
XX. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 349,00 11 739,00 2 459,00 2 757,00
XXI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 25 483 628,00 23 386 287,00 5 522 152,00 5 491 672,00
XXII. Kapitał zakładowy 262 470,00 262 470,00 56 876,00 61 634,00
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034,00 262 470 034,00 262 470 034,00 262 470 034,00
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,64 89,10 21,16 20,92
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,64 89,10 21,16 20,92
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXVI. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,70 17,10 18,70 17,10
XXVII. Aktywa ważone ryzykiem 139 751 592,00 135 530 384,00 30 283 347,00 31 825 850,00
XXVIII. Fundusze podstawowe (Tier I) 23 331 784,00 20 387 099,00 5 055 860,00 4 787 390,00
XXIX. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000,00 2 750 000,00 595 909,00 645 767,00
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2020 roku oraz 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN oraz 1 EUR = 4,3018 PLN,
•  do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,
•  do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtmlWybrane dane finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtml Wybrane dane finansowe_Grupa_31.12.2020.xhtml
List Prezesa Zarządu Pekao.xhtmlList Prezesa Zarządu Pekao.xhtml List Prezesa Zarządu Pekao.xhtml
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtmlList Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtml List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtml
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zipSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xadesSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xades Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2020.zip.xades
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtmlSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xtml
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades
Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtmlOcena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtml Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xadesPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xades Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL_final.xhtml.xades
Selected financial data_Group_31.12.2020.xhtmlSelected financial data_Group_31.12.2020.xhtml Selected financial data_Group_31.12.2020
Letter of the President of Management Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the President of Management Board of Bank Pekao.xhtml Letter of the President of Management Board of Bank Pekao
Letter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao.xhtml Letter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020.xhtmlConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020.xhtml Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2020
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020.xhtmlReport_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020.xhtml Report_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020
Assessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020.xhtmlAssessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020.xhtml Assessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee.xhtmlStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee.xhtml Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG.xhtml Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_ENG
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki