REKLAMA

BALTONA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki

2020-07-10 13:55
publikacja
2020-07-10 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z 30 czerwca 2020 roku w sprawie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent lub Spółka] a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” [PPL] tj. jedynym akcjonariuszem Spółki wskazującego na zamiar udzielenia przez PPL Spółce pożyczki na bieżące potrzeby finansowe/płynnościowe, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 roku zawarł umowę pożyczki na podstawie, której PPL udzieli Emitentowi pożyczki w maksymalnej kwocie do 50 mln zł. Okres udostępnienia pożyczki upływa z końcem 2020 roku. Odsetki płatne będą kwartalnie a spłata pożyczki nastąpi do końca 2023 roku. Pożyczka będzie wypłacana w transzach. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalone zostało na warunkach rynkowych. Pożyczka będzie spłacana w kwartalnych ratach kapitałowych z zastrzeżeniem okresu karencji dla rat kapitałowych oraz odsetek określonego do końca 2020 roku.

Środki z pożyczki zostaną wykorzystane w szczególności na spłatę przeterminowanych a nie przedawnionych zobowiązań handlowych oraz publicznoprawnych, bieżące finansowanie działalności operacyjnej, w tym nakładów na istniejące i nowe punkty handlowe oraz spłatę istniejących zobowiązań finansowych.

Zabezpieczenie umowy pożyczki stanowić będą m.in.:
- weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” z zakazem indosu, przy czym PPL będzie miał prawo wypełnić weksel do kwoty nie większej niż 75 mln zł,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego złożonego na podstawie Art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku zapłaty wszelkich należności wobec PPL z tytułu umowy pożyczki do wysokości 75 mln zł w terminie do końca 2024 roku,
- zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych oraz pełnomocnictwa do tych rachunków,
- zastawy rejestrowe o najwyższym pierwszeństwie do maksymalnej wysokości 75 mln zł każdy i] na środkach trwałych Emitenta oraz wskazanych dwóch spółek zależnych, ii] na udziałach w ww. spółkach zależnych, iii] na prawie ochronnym znaku towarowym używanym przez Emitenta.

Umowa pożyczki zawiera również szereg typowych dla tego rodzaju umów postanowień odnoszących się do opóźnień w płatności odsetek, możliwości wypowiedzenia umowy oraz naruszenia jej postanowień. W pozostałym zakresie postanowienia umowy pożyczki nie odbiegają od standardowych stosowanych w tego rodzaju umowach

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba
2020-07-10 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki