REKLAMA
PIT 2023

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2023-11-29 17:12
publikacja
2023-11-29 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 172.629 208.733 37.714 44.525
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26.682 32.566 5.829 6.947
III. Zysk (strata) brutto 27.943 34.352 6.105 7.328
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 21.634 30.202 4.726 6.442
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 21.634 30.202 4.726 6.442
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 20.656 29.466 4.513 6.285
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26.641 63.162 5.820 13.473
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37.264) (33.290) (8.141) (7.101)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18.381) (24.207) (4.016) (5.164)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (29.004) 5.665 (6.336) 1.208
XI. Aktywa razem 398.637 391.427 85.995 80.378
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 91.561 89.989 19.752 18.479
XIII. Zobowiązania długoterminowe 32.715 39.112 7.057 8.032
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 58.846 50.877 12.694 10.447
XV. Kapitał własny 307.076 301.438 66.243 61.899
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 305.843 300.432 65.977 61.693
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.819 1.731
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,35 0,05 0,07
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,35 0,05 0,07
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 3,56 0,78 0,73
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 3,56 0,78 0,73
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6356 4,8698
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5773 4,6880
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 90.588 103.829 19.791 22.148
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29.619 24.352 6.471 5.195
XXIX. Zysk (strata) brutto 29.271 24.095 6.395 5.140
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 25.559 21.516 5.584 4.590
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 25.559 21.516 5.584 4.590
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6.831 722 1.492 154
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.373) 10.712 (737) 2.285
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15.844) (14.514) (3.461) (3.096)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (12.386) (3.080) (2.706) (657)
XXXVI. Aktywa razem 271.717 257.618 58.615 52.901
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 43.338 39.629 9.349 8.138
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 12.730 17.037 2.746 3.499
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30.608 22.592 6.603 4.639
XL. Kapitał własny 228.379 217.989 49.266 44.763
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.819 1.731
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,30 0,26 0,07 0,05
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,30 0,26 0,07 0,05
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,71 2,59 0,58 0,53
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,71 2,59 0,58 0,53
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6356 4,8698
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5773 4,6880


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień
okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.


Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec
trzeciego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3.pdfSkonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3.pdf Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2023_Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Alicja Pietraszkiewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki