REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2022-04-28 18:36
publikacja
2022-04-28 18:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
atg_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
atg_2021-12-31_pl.BES.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Audit_Report_ATM_Grupa_GK_Final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Audit_Report_ATM_Grupa_GK_Final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 223 874,00 193 505,00 48 907,00 43 249,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 844,00 18 057,00 5 864,00 4 036,00
III. Zysk (strata) brutto 31 718,00 22 261,00 6 929,00 4 975,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 25 268,00 18 839,00 5 520,00 4 211,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 25 268,00 18 839,00 5 520,00 4 211,00
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 24 575,00 18 442,00 5 369,00 4 122,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 849,00 46 660,00 6 084,00 10 429,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 195,00 -15 703,00 -2 227,00 -3 510,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 529,00 -15 367,00 -5 140,00 -3 435,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem -5 875,00 15 590,00 -1 283,00 3 484,00
XI. Aktywa razem 376 616,00 352 176,00 81 884,00 76 315,00
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 95 854,00 83 394,00 20 841,00 18 071,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 40 245,00 34 076,00 8 750,00 7 384,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 55 143,00 49 318,00 11 989,00 10 687,00
XV. Kapitał własny 280 762,00 268 782,00 61 043,00 58 244,00
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 279 846,00 268 083,00 60 844,00 58 092,00
XVII. Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 833,00 1 827,00
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,22 0,06 0,05
XX. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,22 0,06 0,05
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,32 3,18 0,72 0,69
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,32 3,18 0,72 0,69
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,60 4,61
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,58 4,47
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od XI do XVII - dane na koniec czwartego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
atg_2021-12-31_pl.zipatg_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
atg_2021-12-31_pl.BES.zip.xadesatg_2021-12-31_pl.BES.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - podpisy
Sprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa
Sprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozd_Zarzadu_GK_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa - podpisy
Audit Report ATM Grupa GK Final.xhtmlAudit Report ATM Grupa GK Final.xhtml Sprawozdanie audytora z badania
Audit Report ATM Grupa GK Final.xhtml.xadesAudit Report ATM Grupa GK Final.xhtml.xades Sprawozdanie audytora z badania - podpisy
Ocena_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Grupy Kapitałowej i Spółki za 2021 r.
Oswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej o wyborze audytora i funkcjonowaniu Komitetu Audytu
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzonych sprawozdań
Oswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzad_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie prawdziwości i rzetelności sporządzonych sprawozdań - podpisy
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlInformacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki