REKLAMA

ATLANTIS: wyniki finansowe

2019-09-30 23:56
publikacja
2019-09-30 23:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_na_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATS_SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostka_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG/static/att/emitent/2019-10/ATS_SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostka_I_polrocze_2019_201909301274473021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 290
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114 3
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 62 -21
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -74 -152
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 73 -4 660
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 4 718
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 -95
VIII. Aktywa razem 12 064 21 150
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 264 5197
X. Kapitał zakładowy 2 698 2 630
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25 000 000 25 000 000
XII. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0 -0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,47 0,62
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ATLANTIS_Sprawozdanie finansowe na 30062019.pdfATLANTIS_Sprawozdanie finansowe na 30062019.pdf
ATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostka I półrocze 2019.pdfATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostka I półrocze 2019.pdf
ENG ATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostka I półrocze 2019.pdfENG ATS SPRAWOZDANIE zarządu jednostka I półrocze 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Damian Patrowicz Prezes Zarządu
2019-09-30 Anna Kajkowska Operator Espi
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki