REKLAMA

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: wyniki finansowe

2022-08-17 17:40
publikacja
2022-08-17 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Asseco_SEE_raport_z_przegladu_HY_2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Assseco_SEE_raport_z_przegladu_HY_2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY_22_GASEE_ConsStand_Financial_Statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY_22_GASEE_Management_Report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
I. Przychody ze sprzedaży 661 098 525 741 142 396 115 619
II. Zysk z działalności operacyjnej 99 260 80 742 21 380 17 757
III. Zysk przed opodatkowaniem 125 492 82 086 27 030 18 052
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 107 073 67 140 23 063 14 765
V. Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 104 262 64 842 22 457 14 260
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 116 79 021 14 672 17 378
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 761) (25 683) (8 780) (5 648)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 973 (30 269) 1 933 (6 657)
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021) 269 819 229 761 57 646 49 955
X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,01 1,25 0,43 0,27
XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,01 1,25 0,43 0,27
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
XII. Przychody z działalności holdingowej 56 472 80 846 12 164 17 779
XIII. Przychody z działalności operacyjnej 6 131 6 460 1 321 1 421
XIV. Zysk z działalności operacyjnej 50 365 75 290 10 848 16 558
XV. Zysk przed opodatkowaniem 45 820 74 960 9 869 16 485
XVI. Zysk netto za okres sprawozdawczy 41 956 70 617 9 037 15 530
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 555 63 936 4 858 14 061
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40 703 (5 292) 8 767 (1 164)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 299) (4 281) (711) (941)
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021) 76 100 16 142 16 259 3 510
XXI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,81 1,36 0,17 0,30
XXII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,81 1,36 0,17 0,30


Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE
zaprezentowano za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku oraz
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. Wybrane dane
finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE
zaprezentowano wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 31
grudnia 2021 roku.


Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE
S.A.zaprezentowano za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku
oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. Wybrane dane
finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego bilansu ASEE S.A.
zaprezentowano wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 31
grudnia 2021 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Asseco_SEE_raport_z_przeglądu_HY_2022-sig-sig.pdfAsseco_SEE_raport_z_przeglądu_HY_2022-sig-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A.
GK_Assseco_SEE_raport_z_przeglądu_HY_2022-sig-sig.pdfGK_Assseco_SEE_raport_z_przeglądu_HY_2022-sig-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowango sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe
HY_22_GASEE_ConsStand_Financial_Statements.pdfHY_22_GASEE_ConsStand_Financial_Statements.pdf Półroczny Raport Grupy Asseco South Eastern Europe
HY_22_GASEE_Management_Report.pdfHY_22_GASEE_Management_Report.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Asseco South Eastern Europe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-17 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2022-08-17 Miljan Mališ Członek Zarządu
2022-08-17 Michał Nitka Członek Zarządu
2022-08-17 Kostadin Slavkoski Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki