REKLAMA

ASBISc: Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

2020-05-06 11:12
publikacja
2020-05-06 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 06 maja 2020 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Pana Siarhei Kostevitch i Pana Marios Christou.

Pan Siarhei Kostevitch urodził się w 1964 roku. Siarhei Kostevitch jest prezesem oraz założycielem Grupy. W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś) firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 30 lat stała się wiodącym dystrybutorem podzespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunku inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Siarhei Kostevitch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marios Christou urodzony w 1968 r. Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd. (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marios Christou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc
Enterprises Plc.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces that the Annual General Meeting of
Shareholders, that was held on May 6th, 2020 reelected Mr Siarhei
Kostevitch and Mr Marios Christou to the Board of Directors.


Mr Siarhei Kostevitch, born in 1964. Siarhei Kostevitch is the CEO,
President and Founder of the Group. He established a business of design
and manufacturing in 1990 in Minsk, Belarus, and within 30 years built
it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and
former Soviet Union. Siarhei received a Master's degree in radio
engineering design at the Radio Engineering University of Minsk in 1987.
Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Centre
at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a
series of articles on microelectronics design in local and world-wide
specialist magazines.


According to the submitted statement, Mr Siarhei Kostevitch does not run
any other business competitive to the Company; he is not involved in any
activities of a competitive company as a partner of a civil partnership,
limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and
is not engaged in any competitive legal entity as its board member.


According to the submitted statement, his name does not appear in the
Insolvent Debtors Register.


Marios Christou, born in 1968, Marios joined the Company in August 2001.
Prior to this, Marios had worked as a Financial Controller at Photos
Photiades Breweries Ltd (part of the Carlsberg Group of companies) for
three years. Before this, Marios had also worked with Deloitte & Touche
Limassol, Cyprus for four years, holding the position of an audit
manager. Marios has a B.A. (1992), dual major; Accounting and
Information Systems, and Economics - from Queens College of the City
University of New York (C.U.N.Y.), and an M.B.A. (1994) in International
Finance from St. John's University, New York. Marios is also a Certified
Public Accountant (CPA) and a member of the American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA).


According to the submitted statement, Mr Marios Christou does not run
any other business competitive to the Company; he is not involved in any
activities of a competitive company as a partner of a civil partnership,
limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and
is not engaged in any competitive legal entity as its board member.


According to the submitted statement, his name does not appear in the
Insolvent Debtors Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki