REKLAMA

ARTIFEX MUNDI S.A.: wyniki finansowe

2022-05-18 19:04
publikacja
2022-05-18 19:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022.Q1_Artifex_Mundi_-_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 072,3 10 523,0 2 382,6 2 301,6
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 137,6 4 219,4 675,2 922,9
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 600,5 4 087,4 559,6 894,0
IV. Zysk (strata) okresu 2 288,4 3 288,5 492,4 719,3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 260,6 -239,1 271,3 -52,3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2,7 44,1 -0,6 9,7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -201,5 -186,9 -43,4 -40,9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 028,6 -303,0 221,3 -66,3
IX. Aktywa razem 53 886,0 50 710,1 11 582,2 11 025,4
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 852,0 7 367,1 1 687,7 1 601,7
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 653,8 1 929,2 355,5 419,4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 198,1 5 437,9 1 332,2 1 182,3
XIII. Kapitał własny 46 034,1 43 343,1 9 894,5 9 423,6
XIV. Kapitał podstawowy 119,0 119,0 25,6 25,9
XV. Liczba akcji 11 897 000 11 897 000 11 897 000 11 897 000
XVI. Średnioważona liczba akcji 11 897 000 11 897 000 11 897 000 11 897 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 1,09 0,04 0,24
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,19 1,09 0,04 0,24
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 3,87 3,64 0,83 0,79
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 078,3 10 529,0 2 383,9 2 302,9
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 311,0 4 030,1 712,5 881,4
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 229,1 3 898,4 1 125,2 852,6
XXIV. Zysk (strata) okresu 4 916,4 3 105,3 1 057,9 679,2
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 433,6 -1 805,8 308,5 -395,0
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2,7 -362,2 -0,6 -79,2
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 253,7 -190,4 484,9 -41,6
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 656,8 -2 279,4 786,9 -498,6
XXIX. Aktywa razem 54 663,8 48 859,6 11 749,3 10 623,0
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 831,6 7 346,3 1 683,3 1 597,2
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 1 642,3 1 917,7 353,0 416,9
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 189,3 5 428,6 1 330,3 1 180,3
XXXIII. Kapitał własny 46 832,2 41 513,3 10 066,0 9 025,8
XXXIV. Kapitał podstawowy 119,0 119,0 25,6 25,9
XXXV. Liczba akcji 11 897 000 11 897 000 11 897 000 11 897 000
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 11 897 000 11 897 000 11 897 000 11 897 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR 0,41 1,07 0,09 0,23
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR 0,41 1,07 0,09 0,23
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 3,94 3,49 0,85 0,76
XL. Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane bilansowe przedstawiono według stanu na dzień 31 marca 2022 i 31
grudnia 2021.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022.Q1 Artifex Mundi - Skonsolidowany Raport Kwartalny.pdf2022.Q1 Artifex Mundi - Skonsolidowany Raport Kwartalny.pdf Skonsolidowany raport kwaralny 1Q 2022 Artifex Mundi

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu
2022-05-18 Kamil Urbanek Członek Zarządu
2022-05-18 Robert Mikuszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki