REKLAMA

ARCHICOM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

2021-10-08 08:38
publikacja
2021-10-08 08:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2021 roku wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, które wykazało zysk oraz wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku, które także wykazuje zysk, podjął uchwałę w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 31.831.225,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100), na którą składa się:
1) kwota 31.663.225,32 zł stanowiąca 49,82 % zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 roku;
2) kwota 168.000,00 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku;
tj. w kwocie 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100) na 1 akcję.

Zaliczką zostanie objętych 25.670.343 akcje Spółki.
Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 26 listopada 2021 roku.
Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 listopada 2021 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki.

Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki w terminie do dnia wypłaty zaliczki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2021-10-08 Agata Skowrońska-Domańska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki