APLISENS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2020-07-14 17:16
publikacja
2020-07-14 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Aplisens S.A. ("Spółka") informuje o wpłynięciu do Spółki postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd"), zgodnie z którym w dniu 8 lipca 2020 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego oraz innymi zmianami porządkowymi.

Zmiana Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 687 169 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, z których przysługiwało 687 169 głosów, na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych. Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 381 106,20 zł i dzieli się na 11 905 531 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z których przysługuje prawo do 11 905 531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
• 8 212 133 akcji zwykłych serii A,
• 2 500 000 akcji zwykłych serii B,
• 207 595 akcji zwykłych serii C,
• 98 188 akcji zwykłych serii D,
• 210 232 akcji zwykłych serii E,
• 220 714 akcji zwykłych serii F,
• 232 795 akcji zwykłych serii G,
• 223 874 akcji zwykłych serii H.

Obecne brzmienie § 5 Statutu Spółki:
㤠5
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.106,20 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 20/100).
2.Kapitał zakładowy dzieli się na 11.905.531 (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”


Poprzednie brzmienie § 5 Statutu Spółki:
"§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.518.540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.592.700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

Obecne brzmienie § 36 pkt 2 Statutu Spółki:

„2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz ze sprawozdaniem z badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem sprawozdania z badania, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Poprzednie brzmienie § 36 pkt 2 Statutu Spółki:

„2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku, uwzględniający ww. zmiany.
Załączniki
Plik Opis
Statut_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdfStatut_APLISENS_SA_6_lutego_2020.pdf Statut APLISENS S.A. 6 02 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki